Sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH

Sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Ngày 9/9, Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH đã có báo cáo số 210/BC-BCĐ Báo cáo Sơ kết thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.
Theo đó, về tình hình chung, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong 6 tháng đầu năm 2014 đã đi vào hoạt động có chiều sâu và được triển khai khá tốt ở nhiều địa phương. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa và tương đương; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các cấp quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện tương đối đồng đều; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì phát triển mạnh mẽ, phát huy được hiệu quả phục vụ nhân dân trong các ngày lễ lớn của dân tộc. Nhiều lễ hội dân gian được khôi phục và bảo tồn, các di tích lịch sử văn hóa, lịch sử cách mạng đã được đầu tư, tu bổ và tôn tạo, các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương được lưu giữ; công tác quản lý nhà nước có nhiều chuyển biến rõ rệt… Bên cạnh đó, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã có những tác động tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới. Hiện nay cả nước có tới trên 90% các xã xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành xong việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới…Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa được quan tâm, triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.
Về công tác triển khai thực hiện ở Trung ương: trong 6 tháng đầu năm 2014, bên cạnh việc chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Phong trào, Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương và triển khai được một số nội dung công việc như: chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức họp tổng kết năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 của toàn thể thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; hoàn thiện việc dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2012 về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; hoàn thiện việc dự thảo Thông tư Liên tịch thay thế Thông tư Liên tịch số 31/2006/TTLT-BTC-BVHTT về hướng dân quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp; xây dựng Bộ tiêu chí Quốc gia về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng dự thảo Đề án “Truyền thông về phát triển văn hóa cơ sở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; biên tập cuốn sách các văn bản về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và một số văn bản của Bộ VHTTDL có liên quan đến phong trào…
Phát huy kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014, Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chỉ đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 như sau:
Chỉ đạo điểm và kiểm tra việc nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại 06 quận, huyện đại diện 03 miền; phong trào xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” tại 08 xã đại diện 08 khu vực; phong trào xây dựng “phường, thi trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” tại 06 phường, thị trấn đại diện 03 miền; phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tại 09 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đại diện 03 miền trong cả nước.
Xây dựng nội dung, kế hoạch kiểm tra phong trào của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Tổ chức 02 Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Truyền thông về phát triển văn hóa cơ sở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
Tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ, phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản mới của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ VHTTDL…
Chỉ đạo khảo sát, nghiên cứu thực tiễn, xây dựng báo cáo chuyên đề “Tác động, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp”.
Tổ chức đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương đi kiểm tra phong trào tại các làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa và tương đương. Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác