Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch tại các cơ sở đào tạo

Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch tại các cơ sở đào tạo - ảnh 1
Một tiết mục trong buổi biểu diễn báo cáo tốt nghiệp khóa đào tạo ngắn hạn
của Đoàn Xiếc Quốc gia CHDCND Lào tại Việt Nam.
(Cinet)- Quyết định số 2010/QĐ-BVHTTDL ngày 15/6/2015 của Bộ VHTTDL phê duyệt Đề cương Đề án “Tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đến năm 2020”.
Đề án có quy mô là toàn bộ hoạt động về hợp tác quốc tế trong đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ với những nội dung về liên kết hợp tác với các đối tác quốc tế (bao gồm việc tham gia các chương trình, dự án do nước ngoài tài trợ, cử cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, mời chuyên gia, giảng viên nước ngoài vào giảng dạy, tiếp nhận cán bộ, học sinh, sinh viên nước ngoài vào học tập, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ và công tác liên kết đào tạo với các đối tác nước ngoài…), trong đó đặt trọng tâm vào các nhóm đối tượng đặc biệt có vai trò quyết định và đột phá trong phát triển đội ngũ nhân lực văn hóa, thể thao, du lịch và phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội của đất nước.
Mục tiêu của Đề án nhằm góp phần nâng cao vai trò, xác định tầm quan trọng của công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo; làm căn cứ để xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch, cụ thể cho từng lĩnh vực của ngành và cho từng cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.
Việc xây dựng đề án dựa trên cơ sở quán triệt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước: Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày09/6/2014 hành hành Chương trình hành động của Chính phru thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước bàn hành kèm theo Quyết định số 1222/QĐ-BVHTTDL ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL. Đồng thời, căn cứ cơ sở thực tiễn và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
Thời gian thực hiện Đề án từ tháng 3 đến hết tháng 10/2015.
T.H
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác