Tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã năm 2014-2015

Tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã năm 2014-2015 - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định số 3331/QĐ-BVHTTL ngày 09 tháng 10 năm 2014 Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ VHTTDL và Bộ TTTT trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã năm 2014 – 2015.
Theo đó, mục đích của Kế hoạch chính là căn cứ để các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ phối hợp triển khai thực hiện Chương trình đồng thời là căn cứ để các đơn vị thực hiện cùng kiểm tra, giám sát các hoạt động triển khai thực hiện Chương trình.
Nội dung của Kế hoạch xác định nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian hoàn thành và phân công trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Các cơ quan, đơn vị thực hiện Chương trình: Ở Trung ương: Cơ quan chủ trì là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đơn vị thực hiện: Vụ Thư viện; Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông; Đơn vị thực hiện: Vụ Bưu chính; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
Tại địa phương: Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đơn vị thực hiện: Thư viện tỉnh/thành; Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Đơn vị thực hiện: Bưu điện tỉnh/thành.
Các nhiệm vụ chính bao gồm: Tổ chức đi khảo sát, kiểm tra việc thực hiện Chương trình tại các địa phương (dự kiến 5 tỉnh, thành/năm); Biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại Điểm Bưu điện – Văn hóa xã; Tổ chức tập huấn cho nhân viên Điểm Bưu điện – Văn hóa xã; Xây dựng bộ sách hạt nhân tại các Điểm Bưu điện – Văn hóa xã; Tổ chức các hội nghị sơ kết theo từng năm.
Tiến độ thực hiện: Năm 2014 sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra, khảo sát các địa phương (Hà Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An); Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình; Biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại Điểm Bưu điện – Văn hóa xã.
Năm 2015: Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức các lớp tập huấn cho nhân viên Điểm Bưu điện – Văn hóa xã; Tổ chức tập huấn kỹ năng phục vụ sách báo cho nhân viên Điểm Bưu điện – Văn hóa xã.; Tổ chức các cuộc họp với các Bộ, ngành có liên quan về cơ chế hỗ trợ cho hoạt động luân chuyển sách báo và phục vụ đọc tại các Điểm Bưu điện – Văn hóa xã.; Khảo sát, kiểm tra việc thực hiện tại các địa phương (dự kiến 5 tỉnh/thành); Xây dựng bộ sách hạt nhân tại các Điểm Bưu điện – Văn hóa xã; Tổ chức sơ kết năm 2015.
Về công tác tổ chức thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đi khảo sát, kiểm tra việc thực hiện Chương trình tại các địa phương; chủ trì tổ chức hội nghị sơ kết; Biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại Điểm Bưu điện – Văn hóa xã; Hướng dẫn các địa phương xây dựng bộ sách hạt nhân cho các Điểm Bưu điện – Văn hóa xã; Đề xuất cơ chế hỗ trợ các hoạt động luân chuyển sách báo và phục vụ đọc tại các Điểm Bưu điện – Văn hóa xã.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Sở TTTT, Bưu điện tỉnh/thành xây dựng Bộ sách hạt nhân theo hướng dẫn của Bộ VHTTDL; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình theo hướng dẫn của Bộ VHTTDL phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; Bố trí nguồn lực (sách báo, kinh phí, nhân lực…) triển khai Chương trình theo kế hoạch đã được phê duyệt; Tập huấn cho nhân viễn các Điểm Bưu điện – Văn hóa xã; Hàng năm báo cáo tình hình thực hiện Chương trình của địa phương về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện).
CN
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác