Thẩm định báo cáo tiền khả thi Dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế

Thẩm định báo cáo tiền khả thi Dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế - ảnh 1
Di tích Cố đô Huế. Ảnh: internet
(Cinet)- Văn bản số 5010/BVHTTDL-DSVH ngày 07/12/2015 của Bộ VHTTDL gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định báo cáo tiền khả thi Dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 8723/BKHĐT- LĐVX ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định báo cáo tiền khả thi Dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế. Về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Về sự cần thiết đầu tư: Dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích cố đô Huế trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 phù hợp với nội dung công việc cần phải triển khai thực hiện trong giai đoạn II (2013 - 2017) và giai đoạn III (2018 - 2020) của Đề án điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích cố đô Huế giai đoạn 2010 - 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 818/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi nhằm phát huy giá trị của di tích Cố đô Huế.
Tuy nhiên, dự thảo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cần nghiên cứu chỉnh sửa một số nội dung sau:
Về cơ sở pháp lý: Bổ sung Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và Thông tư số 17/2013/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời, cần sắp xếp theo thứ tự các văn bản theo hiệu lực pháp lý.
Về tiến độ thực hiện: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đề xuất 27 dự án thành phần (10 dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa; 17 dự án sử dụng nguồn vốn địa phương, nguồn thu để lại cho đầu tư) có quy mô đầu tư lớn. Do đó, cần rà soát lại các hạng mục ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020, trong đó ưu tiên cho Dự án đầu tư dở dang và Dự án đầu tư vào các hạng mục di tích đang xuống cấp nghiêm trọng cần phải tu bổ, phục hồi.
Về nội dung dự án: Theo nội dung Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 818/QĐ-TTg chủ đầu tư cần bổ sung đánh giá về các nội dung và giải pháp đầu tư chủ yếu từ năm 2010 cho đến thời điểm này, thực hiện phục hồi các điện trong Tử cấm Thành theo thứ tự ưu tiên khi có đầy đủ tư liệu và cơ sở khoa học cần thiết, các công trình kiến trúc tại Đại nội và các lăng vua còn lại, các công trình liên quan đến kiến trúc cung đình và các công trình kiến trúc gắn liền với quá trình hình thành phát triển đô thị của cố đô Huế.
Bổ sung báo cáo khảo sát, bản vẽ hiện trạng và thuyết minh phương án bảo tồn; giải pháp kỹ thuật, công nghệ, vật liệu sử dụng để thi công các công trình hạ tầng; phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội của dự án.
Đối tượng đầu tư: Dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích cố đô Huế trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 phù hợp với nội dung công việc cần phải triển khai thực hiện trong giai đoạn II (2013 - 2017) và giai đoạn III (2018 - 2020) của Đề án điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích cố đô Huế giai đoạn 2010 - 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 818/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Dự án thuộc đối tượng hỗ trợ ngân sách trung ương.
Về nguồn vốn thực hiện: Căn cứ theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Dự án thuộc đối tượng hỗ trợ ngân sách trung ương từ Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa. Tuy nhiên, với quy mô đầu tư của dự án đòi hỏi số kinh phí rất lớn, do vậy, cần nghiên cứu kỹ kế hoạch thực hiện và phân kỳ đầu tư, ưu tiên tập trung cho những hạng mục phục vụ trực tiếp công tác bảo tồn và phát huy giá trị tích cố đô Huế, đảm bảo tính khả thi và phát huy giá trị khả năng hiệu quả của việc tập trung đầu tư.
Để nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo chủ đầu tư hoàn chỉnh lại dự thảo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trên cơ sở góp ý của các Bộ, ngành về quy mô đầu tư các dự án, đánh giá lại hiệu quả kinh tế của dự án và đánh khả năng cân đối vốn từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác