Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo về “Đẩy mạnh công tác xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

(Cinet) – Mới đây, Bộ VHTTDL đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.
 
Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo về “Đẩy mạnh công tác xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: nhandan)

Theo nội dung Văn bản số 59/BC-BVHTTDL ngày 24/3 của Bộ VHTTDL báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị về “Đẩy mạnh công tác xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” gồm những nội dung cụ thể như sau.

Về thực trạng của công tác xây dựng đạo đức, lối sống. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin tiếp thu ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ để hoàn thiện các dự thảo theo hướng làm rõ hơn thực trạng của sự xuống cấp đạo đức, lối sống, con người Việt Nam hiện nay. Đặc biệt nhấn mạnh đến ba môi trường mà ở đó sự xuống cấp đạo đức, lối sống được thể hiện rõ rệt nhất. Đó là sự xuống cấp đạo đức, lối sống trong gia đình, trong trường học và xã hội. Sự xuống cấp này theo thời gian ngày càng gia tăng về mức độ, phạm vi và được biểu hiện ở tất cả các lĩnh vực, các quan hệ xã hội. Các nội dung này đã được Bộ VHTTTDL tiếp thu, bổ sung tại điểm 2 mục III dự thảo Báo cáo, điểm 1 mục I dự thảo Tờ trình và tại phần đánh giá chung của dự thảo Chỉ thị về “Đẩy mạnh công tác xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

Về nguyên nhân, hạn chế trong công tác xây dựng đạo đức, lối sống. Tiếp thu ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL bổ sung và làm rõ hơn một số nguyên nhân, hạn chế trong công tác xây dựng đạo đức, lối sống, con người Việt Nam, để từ đó có cơ sở cho việc đề xuất nhiệm vụ, giải pháp khắc phục mang tính khả thi.

Về các giải pháp, nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII; Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; vai trò của các tôn giáo trong việc xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam.

Qua xem xét, nghiên cứu, Bộ VHTTDL tiếp thu ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chưong trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW tại hồ sơ dự thảo Chỉ thị này vì vấn đề xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam là một trong những nội dung để thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện” được đề ra tại Nghị quyết số 33-NQ/TW. Việc xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam cũng là để quán triệt tinh thần và nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng con người mới theo Nghị quyết số 33-NQ/TW với mục tiêu phát triến văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Đặc biệt là việc xây dựng môi trường văn hóa cần được coi trọng, vì đây là “cái nôi” hình thành đạo đức, lối sống, nhân cách của mỗi một con người.

Tiếp thu ý kiến của Phó Thủ tướng, Bộ VHTTDL đã bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/TW tại dự thảo Chỉ thị (điểm 1, 2) để áp dụng với cán bộ, đảng viên - một bộ phận nằm trong “con người Việt Nam” nói chung nhằm góp phần tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ VHTTDL nghiên cứu, bố sung một số giải pháp như: tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái. Gắn kết xây dựng môi trường văn hóa với bảo vệ môi trường sinh thái. Đưa nội dung giáo dục đạo đức con người, đạo đức công dân vào các hoạt động giáo dục của xã hội ở mọi cấp học, ngành học. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, các giá trị, nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng. Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tố quốc, các đoàn thế chính trị- xã hội, của nhân dân, của báo chí, của công luận... Ngoài ra, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các giải pháp, nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW; Nghị quyết số 102/NQ-CP và vai trò của các tôn giáo trong việc xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam khi tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ để triển khai thực hiện Chỉ thị này.

A.V
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác