Tổ chức Hội thảo đánh giá việc thực thi pháp luật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và định hướng xây dựng Luật Nghệ thuật biểu diễn

Tổ chức Hội thảo đánh giá việc thực thi pháp luật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và định hướng xây dựng Luật Nghệ thuật biểu diễn - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Ảnh: Ngọc Thành)
(Cinet)- Quyết định số 3510/QĐ-BVHTTDL ngày 15/10/2015 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Hội thảo đánh giá việc thực thi pháp luật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và định hướng xây dựng Luật Nghệ thuật biểu diễn (khu vực phía Nam).
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 4246/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Kế hoạch triển khai xây dựng Dự án Luật Nghệ thuật biểu diễn; Kế hoạch số 717/KH-BVHTTDL ngày 05 tháng 3 năm 2015 về Triển khai xây dựng Dự án Luật Nghệ thuật biểu diễn; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Bộ trưởng Bộ VHTTDL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Công tác phía Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức Hội thảo đánh giá việc thực thi pháp luật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và định hướng xây dựng Luật Nghệ thuật biểu diễn tại thành phố Hồ Chí Minh (01 ngày) trong tháng 11 năm 2015.
Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn gồm: Địa điểm, ăn, ở, đi lại, tuyên truyền, in ấn tài liệu và các chi phí liên quan.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
T.H
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác