Tổ chức Hội thảo giải pháp trong sưu tầm, bảo tồn phát huy di sản văn hóa, văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số năm 2016

Tổ chức Hội thảo giải pháp trong sưu tầm, bảo tồn phát huy di sản văn hóa, văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số năm 2016 - ảnh 1
(Ảnh minh họa: Hà Tuấn)
(Cinet)- Quyết định số 48/QĐ-BVHTTDL ngày 07/01/2016 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Hội nghị gặp mặt giao lưu, tuyên dương các văn nghệ sỹ người dân tộc thiểu số và Hội thảo giải pháp trong sưu tầm, bảo tồn phát huy di sản văn hóa, văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số năm 2016.
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong mới”; Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ “phê duyệt Đề án khuyến khích sáng tác và công bố tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930-1975”; Quyết định số 4587/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ban hành Kế hoạch công tác năm 2016.
Bộ trưởng Bộ VHTTDL giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức Hội nghị gặp mặt giao lưu, tuyên dương các văn nghệ sỹ tiêu biểu thuộc các dân tộc thiểu số và Hội thảo giải pháp trong sưu tầm, bảo tồn phát huy di sản văn hóa, văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số năm 2016.
Thời gian: Tháng 02/2016 tại Hà Nội.
Được biết kinh phí tổ chức Hội nghị - Hội thảo trích trong kinh phí ngân sách sự nghiệp năm 2016 của Vụ Văn hóa dân tộc (được phê duyệt) cấp qua Văn phòng Bộ; Kinh phí thực hiện các công việc phối hợp trích từ nguồn kinh phí của đơn vị và các địa phương tham gia.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác