Tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV

Tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV - ảnh 1
Lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ III.
(Cinet)- Quyết định số 272/QĐ-BVHTTDL ngày 20/01/2016 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV.
Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11  ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009; Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 4587/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2016; xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh.
Bộ trưởng Bộ VHTTDL giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV.
Thời gian: 5 ngày trong quý IV năm 2016 tại Thủ đô Hà Nội.
Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban cố vấn; xây dựng Đề án tổ chức, Điều lệ Liên hoan Phim; lập Dự toán kinh phí tổ chức Liên hoan Phim trình Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
Kinh phí tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2016 của Cục Điện ảnh và nguồn kinh phí xã hội hoá.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác