Tổng kết 5 năm thực hiện “Đề án phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”

Tổng kết 5 năm  thực hiện  “Đề án phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Văn bản số 4312/BVHTTDL-VHCS ngày 21 tháng 10 năm 2015 của Bộ VHTTDL về việc tổng kết 5 năm (2010-2015) thực hiện  “Đề án phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”.
Để chuẩn bị tổng kết 5 năm (2010-2015) thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”, Bộ VHTTDL đề nghị các đơn vị thuộc Bộ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành như sau:
Đối với các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
Cục Văn hóa cơ sở: Tiếp nhận và tổng hợp báo cáo của các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành báo cáo Lãnh đạo Bộ; Thành lập đoàn kiểm tra và khảo sát việc thực hiện Quyết định số 22/QĐ- TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” tại địa phương; Chịu trách nhiệm xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 05 năm (2010- 2015) thực hiện Quyết định số 22/ỌĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”.
Các đơn vị thuộc Bộ: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng báo cáo chuyên đề 05 năm (2010- 2015) thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”. xây dựng báo cáo chuyên đề theo yêu cầu sau:
+ Vụ Kế hoạch, Tài chính: Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015;
+ Tổng cục Thể dục thể thao: Báo cáo tổng kết hoạt động thể dục, thể thao ở nông thôn giai đoạn 2010-2015;
+ Tổng cục Du lịch: Báo cáo tổng kết hoạt động dạy nghề, du lịch ở nông thôn và phát huy làng văn hóa du lịch tại các địa phương giai đoạn 2010-2015;
+ Cục Di sản: Báo cáo công tác khai thác và phát huy các di sản văn hóa trong xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn;
+ Vụ Gia đình: Báo cáo công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống 7 trong gia đình, trong xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn; Kết quả thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình ở nông thôn giai đoạn 2010-2015;
+ Vụ Văn hóa dân tộc: Báo cáo công tác xây dựng văn hóa nông thôn văn minh, hiện đại, bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa phù hợp từng vùng miền, dân tộc;
+ Vụ Đào tạo: Báo cáo thực trạng cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở nông thôn trong thời gian qua; đề xuất các giải pháp và chính sách nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thê thao ở nông thôn trong thời gian tới;
+ Vụ Thư viện: Báo cáo công tác chỉ đạo và phục vụ nhu cầu đọc sách, báo, internet của nhân dân ở khu vực nông thôn;
+ Cục Nghệ thuật biểu diễn: Báo cáo công tác chỉ đạo và tổ chức hoạt động phục vụ tại nông thôn;
+ Cục Điện ảnh: Báo cáo công tác chỉ đạo và tổ chức hoạt động chiếu bóng tại nông thôn; 
+ Cục Văn hóa cơ sở: Báo cáo việc phối hợp với các Bộ, ngành trong xây dựng đời sống văn hóa nông thôn; kết quả xây dựng Gia đình văn hóa, làng xã văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 và phương hướng nhiêm vụ 2016-2020.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành chuẩn bị nội dung sau đây: Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu đến năm 2015 của Đề án;Báo cáo danh sách xã đạt chuẩn nông thôn mới; Báo cáo danh sách xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác