Tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015

Tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015 - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Văn bản số 205/BC-BVHTTDL ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Bộ VHTTDL báo cáo tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015.
Theo đó, sau 5 năm phát động, Phong trào đã có những chuyển biến tích cực cả về chiều rộng và chiều sâu. Phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” luôn được lồng ghép đồng thời với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”.
Với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân từng bước phát huy vai trò chủ thể và có đóng góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn hóa nông thôn. Nhận thức trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị và người dân về “Phát triển văn hóa nông thôn” được nâng lên đã gắn thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH với XDNTM, phát huy tính chủ động của cộng đồng dân cư ở địa phương. Nhà nước đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, huy động các nguồn lực xã hội hóa và đóng góp của nhân dân phát triển văn hóa là của dân, do dân, vì dân, đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị hưởng ứng tham gia thực hiện. Kết quả thực hiện “Phát triển văn hóa nông thôn” đã rút ngắn khoảng cách chênh lệch mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào vùng nông thôn với thành thị.
Tại các cấp địa phương, vấn đề tăng cường nguồn lực để phát triển văn hóa, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa ở xã, thôn được quan tâm đúng mức. Hầu hết các tỉnh trước đây chưa quan tâm hoặc chưa có xã đạt chuẩn đều đã tổ chức hội nghị đánh giá nguyên nhân và tìm ra giải pháp khắc phục, phấn đấu đạt tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới cao vào cuối năm 2015. Công tác tuyên truyền, vận động được tăng cường với nhiều hình thức phong phú, phù hợp đối tượng; từ đó có những cách làm chủ động, sáng tạo trong huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Mặt khác, các địa phương đã quan tâm hơn và tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung trọng điểm, bức xúc trên địa bàn và có nhiều cơ chế, chính sách linh hoạt để huy động nguồn lực thực hiện chương trình. Nhờ đó tốc độ đạt tiêu chí của các xã tăng lên rõ rệt. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Hiện nay có 8 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 185 xã đạt 19 tiêu chí; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân cả nước tăng từ 4.7 tiêu chí/xã năm 2011  lên 8.47 tiêu chí/xã năm 2014.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, phong trào còn gặp phải không ít những hạn chế và khuyết điểm. Điển hình trong đó, nhận thức của một bộ phận cán bộ và người dân về xây dựng nông thôn mới và phát triển văn hóa nông thôn chưa đầy đủ, tâm lý thụ động. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và một số địa phương chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; công tác xã hội hóa tại một số nơi chưa tốt. Một số địa phương còn chạy theo thành tích nên chất lượng công nhận và giữ vững các mô hình văn hóa thiếu bền vững.
Để khắc phục những khó khăn đó, Bộ đã đề ra một số giải pháp như: tích cực tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảnh và Nhà nước; kiện toàn bộ máy, đào tạo; tận dụng tốt các nguồn lực và tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành chức năng.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác