Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo - ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
(Cinet)- Theo Quyết định 4279/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế với những nội dung sau:
Kế hoạch nhằm mục tiêu xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch để triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 33-NQ/TW. Bên cạnh đó, kế hoạch hành động là căn cứ để Bộ và các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP.
9 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu được triển khai trong kế hoạch. Cụ thể:
Tăng cường công tác tuyên truyền: tổ chức quán triệt, học tập nội dung Nghị quyết số 44/NQ-CP và kế hoạch hành động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tăng cường công tác tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch hành động đến toàn ngành, toàn xã hội; Phát động phong trào xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; Biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt.
Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo: Rà soát, điều chỉnh hoàn thiện quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020 đảm bảo tính hợp lý, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực của ngành đến năm 2020; Chỉ đạo xây dựng các trường trọng điểm, hình thành mạng lưới 5 cơ sở đào tạo trọng điểm chất lượng cao, bảo đảm cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao; Triển khai phân loại các cơ sở đào tạo theo hướng nghiên cứu, ứng dụng và thực hành, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quản lý các cơ sở đào tạo theo hướng tương ứng.
Đổi mới chương trình giáo dục các trình độ đào tạo: Đổi mới nội dung đào tạo theo hướng gắn với thực tiễn nhu cầu xã hội, tiếp cận trình độ tiên tiến của thế giới; Bổ sung chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành mới nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội; Đẩy nhanh lộ trình đào tạo theo tín chỉ, tạo điều kiện thuận lợi để người học tích lũy kiến thức,..; Bổ sung kiến thức, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và phương pháp sư phạm tiên tiến cho đội ngũ giáo viên, giảng viên; Tăng cường nội dung đào tạo chuyên sâu về văn hóa nghệ thuật truyền thống.
Đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra, thi và đánh giá kết quả đào tạo: 100% cơ sở đào tạo tổ chức kỳ tuyển sinh riêng ở trình độ đại học và cao học, đổi mới phương pháp thi tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập theo hướng chuẩn hóa về chất lượng thông qua tác phẩm và sản phẩm cụ thể; 100% các cơ sở đào tạo thành lập phòng khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo, tăng cường kiểm tra, thanh tra đào tạo; Xây dựng các quy chế, quy định, tiêu chí và tiến hành tổ chức kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo và các chương trình đào tạo năng khiếu nghệ thuật, thể dục trực thuộc Bộ theo đặc thù đào tạo; Triển khai Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2020.
Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ, công chức, viên chức quản lý giáo dục: 100% cơ sở đào tạo xây dựng đề án phát triển đội ngũ, xác định vị trí việc làm, tập trung bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, xây dựng định mức lao động, quy định về tôn vinh; Hoàn thiện các quy chế quản lý, quy định về chế độ, chính sách đặc thù đối với giáo viên, giảng viên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; Rà soát đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên về số lượng, trình độ và cơ cấu; Xây dựng cơ chế để cán bộ nghiên cứu tham gia giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu khoa học; Xây dựng cơ chế sử dụng lực lượng các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia đầu ngành tham gia giảng dạy và phụ trách tại các cơ sở đào tạo.
Đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo: Khuyến khích các cơ sở đào tạo tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Xây dựng và triển khai Đề án xã hội hóa trong cơ sở giáo dục đại học theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP.
Đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo: Xây dựng đề án tăng cường sự phân cấp quản lý, Vụ Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra và báo cáo Lãnh đạo Bộ hoạt động đào tạo của các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện chương trình đào tạo, chủ động sáng tạo; Vụ đào tạo chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động giáo dục và đào tạo.
Tăng cường cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo: Tăng cường cơ sở vật chất thông qua việc triển khai thực hiện Đề án phát triển cơ sở đào tạo, đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập mang tính chuyên nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo qua việc chỉ đạo các cơ sở đào tạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy, học; Đẩy mạnh đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ; Triển khai hệ thống thông tin quản lý giáo dục trong phạm vi các cơ sở đào tạo cùng khối ngành.
Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo: Các cơ sở đào tạo làm tốt công tác đăng ký liên kết đào tạo với nước ngoài, chủ động mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo; Tổ chức hiệu quả việc liên kết đào tạo với nước ngoài; Xây dựng, triển khai hiệu quả các đề án, dự án về hợp tác với nước ngoài, tiếp tục triển khai Đề án hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020 theo Quyết định số 2448/QĐ-TTg ngày 16/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo Lãnh đạo Bộ về hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định.
Đ.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác