Truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho dân tộc Dao, Thái Nguyên

(Cinet) - Ngày 27/7, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 2880/KH-BVHTTDL về việc “Thực hiện mở lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho dân tộc Dao tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2016”.
 
Truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho dân tộc Dao, Thái Nguyên - ảnh 1
Dân tộc Dao, Thái Nguyên. Ảnh: baothainguyen

Nhằm triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”, Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch mở 01 lớp truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của dân tộc Dao, tại xã Yên Đổ, huyện Phú Lương.

Phương thức tổ chức thực hiện: Phương pháp phỏng vấn, ghi chép theo dạng hồi cố; phương pháp quan sát tham dự; bảo tồn và phát huy trong cộng đồng: Do chính nghệ nhân cao tuổi truyền dạy cho lớp thanh, thiếu niên của cộng đồng; phương pháp bảo tồn trong đời sống thực tiễn: Phục dựng trong sinh hoạt lao động cả về nội dung, môi trường và bối cảnh đảm bảo tính khách quan, chân thực.

Việc tổ chức lớp học sẽ từng bước sưu tầm, khôi phục và gìn giữ, bảo tồn giá trị nhân văn trong nghi lễ tín ngưỡng, phát huy tính năng tốt đẹp trong cộng đồng dân tộc Dao. Góp phần thiết thực vào việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, đồng thời nhằm khơi dậy phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Dao. Mặt khác động viên đồng bào dân tộc Dao trong việc tự bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc mình, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào.

Lớp học sẽ diễn trong 03 ngày, từ 17/8 đến hết 19/8/2016.

Lan Phạm

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác