Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX - ảnh 1
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2363/BVHTTDL-VHCS gửi Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX (năm 2015).
Mục đích của các hoạt động tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX nhằm tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính  trị và toàn xã hội giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta; về yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Trên cơ sở đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.
Tuyên truyền, nhân rộng kết quả, bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua yêu nước những năm qua; tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, gương điển hình tiên tiến trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực; cổ vũ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Gắn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Nội dung tuyên truyền gồm có tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.
Tuyên truyền trước Đại hội: Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX… Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua, trọng tâm là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”… Các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…
Tuyên truyền về Đại hội Thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, các ngành. Thông qua việc tổ chức Đại hội, Hội nghị thi đua ở các cấp để phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến theo tinh thần Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị “về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”…
Tuyên truyền trong Đại hội: Tuyên truyền diễn biến và nội dung chính của Đại hội; giới thiệu các tập thể và cá nhân tiêu biểu tại Đại hội; chú trọng tuyên truyền những kinh nghiệm hay, bài học quý của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến. Tuyên truyền những kết quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên các lĩnh vực trong 5 năm qua; phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020.
Tuyên truyền sau Đại hội: Tuyên truyền kết quả, thành công của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phổ biến các bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; cổ vũ phong trào học tập điển hình, thi đua đuổi kịp và vượt các điển hình tiên tiến. Tuyên truyền các hoạt động, các chương trình nghệ thuật chào mừng thành công của Đại hội; các văn kiện và báo cáo tham luận của Đại hội.
T.H         
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác