Văn bản số 4399/BVHTTDL-VHCS ngày 02/12: Ban hành Quyết định chính sách hỗ trợ một số loại hình cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho trẻ em giai đoạn 2013-2020

(Cinet) - Văn bản số 4399/BVHTTDL-VHCS ngày 02/12 của Bộ VHTTDL gửi Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định chính sách hỗ trợ một số loại hình cơ sở văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em giai đoạn 2013-2020.

Văn bản số 4399/BVHTTDL-VHCS ngày 02/12: Ban hành Quyết định chính sách hỗ trợ một số loại hình cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho trẻ em giai đoạn 2013-2020 - ảnh 1

Phúc đáp công văn số 9507/VPCP-KGVX ngày 11/11/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc Quyết định Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển đối với cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho trẻ em trong giai đoạn 2013-2020, Bộ VHTTDL báo cáo Thủ tướng Chính Phủ những nội dung sau đây:

Thứ nhất, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Công văn số 8442/VPCP-KGVX ngày 23/10/2012 của Văn phòng Chính phủ, Bộ VHTTDL đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Quyết định theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng. Tuy nhiên, để thống nhất với khoản 6 Điều 2 Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020, Bộ VHTTDL đã đề nghị Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập sửa tên gọi dự thảo là “Quyết định về chính sách hỗ trợ phát triển các cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho trẻ em giai đoạn 2013-2020” và trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 222/TTr-BVHTTDL ngày 25/09/2013.

Sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của  Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9570/VPCP-KGVX ngày 11/11/2013, Bộ VHTTDL đã chỉ đạo Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập tiếp thu, chỉnh sửa Quyết định với tên gọi là: “Quyết định về một số chính sách hỗ trợ một số loại hình cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho trẻ em giai đoạn 2013-2020”.

Thứ hai, về việc làm rõ nội dung phân tích, đánh giá các cơ chế, chính sách hiện hành, chỉ ra những hạn chế, bất cập cụ thể trên cơ sở đó đề xuất chính sách mới, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và không trùng lập với các chính sách đã và đang thực hiện, Bộ VHTTDL đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, đồng thời rà soát các chính sách đã được ban hành trong thời gian qua và nhận thấy: Chính sách hỗ trợ phát triển các cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho trẻ em đã được Chính phủ ban hành tại nhiều văn bản và có ý kiến cho rằng chỉ cần thực hiện những chính sách đã ban hành. Tuy nhiều chính sách được ban hành nhưng việc vận dụng, phát huy các nguồn lực trong xã hội để đầu tư xây dựng và tổ chức hoạt động đáp ứng nhu cầu vui chơi cho trẻ em còn nhiều hạn chế, vì thế Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành một số chính sách cụ thể để phát triển một số cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho trẻ em.

Thứ ba, trên cơ sở Quy hoạch Tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ VHTTDL báo cáo Thủ tướng xem xét, ban hành Quyết định về một số chính sách hỗ trợ một số loại hình cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho trẻ em giai đoạn 2013-2020 với hai chính sách đối với một số cơ sở sự nghiệp công lập và cơ sở xã hội hóa.

Về chính sách đối với cơ sở sự nghiệp công lập: Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em, các cơ sở sự nghiệp công lập vẫn là chủ đạo, tuy nhiên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội  ngũ cán bộ, kinh phí hoạt động tại các cơ sở này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Vì vậy cần phải tăng cường đầu tư tập trung vào các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi, Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh, Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp huyện, Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp xã và cơ sở xã hội hóa đáp ứng được các tiêu chí phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em đã quy định.

Về chính sách đối với cơ sở xã hội hóa: Dù đã có nhiều chính sách ưu đãi cho loại hình cơ sở này, nhưng hiện nay có nhiều cơ sở chưa đáp ứng được các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường nên không được hưởng các ưu đãi, chưa khuyến khích được các tổ chức, cá nhân đầu tư. Vì vậy, cần phải hạ tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của cơ sở xã hội hóa phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em để được hưởng các ưu đãi.

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác