Văn hóa – quyền lực mềm để phát triển bền vững

Văn hóa – quyền lực mềm để phát triển bền vững - ảnh 1
Nhiều đại biểu đã nhất trí cho rằng: Văn hóa là quyền lực
mềm để phát triển bền vững
(Cinet) – “Văn hóa – quyền lực mềm để phát triển bền vững” là lời phát biểu của nhiều đại biểu tại Phiên họp đặc biệt của Liên hiệp quốc về “Văn hóa và phát triển bền vững trong Chương trình nghị sự về phát triển sau năm 2015” mới diễn ra tại Trụ sở của Liên hiệp quốc ở New York, Mỹ đầu tháng 5 vừa qua.
Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã khẳng định vai trò hết sức quan trọng của văn hóa trong toàn bộ đời sống, kinh tế, xã hội của mọi quốc gia trên thế giới. Văn hóa không chỉ là chất xúc tác, là động lực mà còn góp phần thiết thực cho cả 3 trụ cột của quá trình phát triển bền vững đó là: Bền vững kinh tế; Bền vững xã hội và Bền vững Môi trường. Có thể nói văn hóa là “sức mạnh mềm” và là “quyền lực mềm” của nhiều quốc gia, dân tộc.
Ngay trong phiên họp, Tổng Giám đốc Unesco – Bà Irina Bokova đã nhấn mạnh về những đóng góp to lớn của văn hóa vào xóa đói, giảm nghèo, giảm bất bình đẳng xã hội và thúc đẩy quyền con người. Văn hóa là “nguồn năng lượng tái tạo” to lớn của hành tinh, đó là khả năng sáng tạo của con người.
Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng đã nêu lên những thành tựu mà văn hóa mang lại tại Việt Nam sau hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương V khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời đang nghiên cứu xây dựng Nghị quyết mới về văn hóa Việt Nam trong thời gian tới.
Văn hóa – quyền lực mềm để phát triển bền vững - ảnh 2
Văn hóa đã góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến với thế giới. Ảnh minh họa

Trước hết đó là bổ sung và hoàn thiện hệ thống các chính sách, kế hoạch hành động nhằm nâng cao nhận thức của bộ máy quản lý và của mọi người về vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong bối cảnh Việt Nam đang phấn đấu trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020;
Thứ hai, xây dựng con người toàn diện, có phẩm chất đạo đức, lối sống và nhân cách văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa và đời sống xã hội, văn minh, lành mạnh trong đó có tập trung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục quốc dân để tạo cơ hội cho mọi người dân;
Thứ ba, tạo điều kiện cho mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng tham gia vào toàn bộ đời sống văn hóa từ tự do biểu đạt, sáng tạo đến sản xuất, phổ biến các sản phẩm văn hóa và thụ hưởng văn hóa;
Thứ tư, hoàn thiện hệ thống thể chế và các thiết chế văn hóa, tăng cường đầu tư của Nhà nước, đi đôi với đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa, coi đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển bền vững;
Thứ năm, thừa nhận sức sống của các nền văn hóa, thúc đầy tính độc đáo và đa dạng của bản sắc văn hóa, trong khi đảm bảo sự bình đẳng giữa các dân tộc, các nền văn hóa và tôn giáo;
Thứ sáu, đẩy mạnh công tác hợp tác giao lưu quốc tế, hội nhập sâu rộng và đầy đủ với thế giới và tham gia tích cực vào các định chế hợp tác khu vực và quốc tế, trước hết là Liên Hợp quốc, Unesco, Asem, Asean và các tổ chức Liên chính phủ và phi chính phủ. Tích cực tham gia vào quá trình hình thành cộng đồng Asean với 3 trụ cột về an ninh- chính trị, kinh tế và văn hóa- xã hội vào cuối năm 2015.
Cũng trong phiên họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã đề nghị các quốc gia và cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác và đối tác toàn cầu với sự tham gia của tất cả các bên liên quan, gồm: Chính phủ, Liên hiệp quốc, khu vực tư nhân và xã hội dân sự, đặc biệt có sự tham gia của các động đồng dân cư và thúc đẩy hợp tác công – tư (PPP) nhằm làm cho văn hóa thấm sâu vào các chương trình phát triển của mỗi quốc gia và của cả cộng đồng thế giới.
NLH
 

 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác