Xây dựng Đề án trình Thủ tướng CP “Đào tạo HSSV VHNT ở nước ngoài bằng NSNN giai đoạn 2016-2030”

Xây dựng Đề án trình Thủ tướng CP “Đào tạo HSSV VHNT ở nước ngoài bằng NSNN giai đoạn 2016-2030” - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Văn bản số 3125/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ “Đào tạo học sinh, sinh viên văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2030”.
Bộ VHTTDL giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan xây dựng Đề án.
Mục đích của Đề án nhằm tổng hợp thống kê thực trạng, đề xuất những nhiệm vụ, nội dung, phương thức, giải pháp và lộ trình cử học sinh sinh viên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài đến năm 2030; xây dựng kế hoạch tổng thể và từng năm về việc cử học sinh, sinh viên tài năng đi học ở nước ngoài phù hợp với yêu cầu đặc thù ngành, chuyên ngành đào tạo; đề xuất giải pháp tăng cường các điều kiện phục vụ và đảm bảo hiệu quả đối với việc cử học sinh sinh viên đi học tập. Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng văn hóa nghệ thuật nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản về số lượng và chất lượng, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, giảng viên, văn nghệ sĩ và trở thành lực lượng nòng cốt, đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật ở thế hệ kế tiếp; tạo cơ sở vững chắc để đổi mới căn bản và toàn diện sự nghiệp đào tạo văn hóa nghệ thuật, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa, văn học, nghệ thuật Việt Nam thời kỳ hội nhập.
Các nội dung chính bao gồm: Trình lãnh đạo Bộ Quyết định giao nhiệm vụ, Quyết định thành Ban soạn thảo, Tổ biên tập và Kế hoạch xây dựng Đề án; Dự trù kinh phí; Dự thảo Đề cương Đề án; xây dựng các mẫu phiếu điều tra; Tiến hành khảo sát một số cơ sở đào tạo ở một số địa phương; viết chuyên đề của Đề án; Tổng hợp, viết dự thảo Đề án lần thứ nhất và họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập góp ý dự thảo Đề án; Tiếp thu ý kiến, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Đề án lần thứ 2; Hội thảo lấy ý kiến góp ý về dự thảo Đề án lần thứ 2 và tiếp thu ý kiến Hội thảo để điều chỉnh, bổ sung dự thảo Đề án lần thứ 3; Gửi Công văn lấy ý kiến góp ý Đề án của các Bộ và đơn vị liên quan; Tiếp thu ý kiến của các Bộ và đơn vị liên quan hoàn thiện tổng thể Đề án lần thứ 4 và Báo cáo ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ; Hoàn chỉnh Đề án và hoàn thành các thủ tục liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác