Xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

(Cinet) - Ngày 17/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có Công văn số 193 /BVHTTDL- TCCB gửi Ban Quản lý (BQL) Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về việc trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
 
Xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - ảnh 1
BQL Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là cơ quan trực thuộc Bộ VHTTDL thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định của pháp luật. (Ảnh minh họa)

Theo đó, để khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (thay thế Quyết định số 39/2014/QĐ-TTg), Bộ VHTTDL yêu cầu thực hiện các công việc sau:

Tiếp tục nghiên cứu, giải trình làm rõ sự cần thiết duy trì mô hình của BQL Làng là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ, tương đương cấp Tổng cục, là đơn vị dự toán cấp I.

Bên cạnh đó, rà soát, đề xuất những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn còn phù hợp, cần được kế thừa và tiếp tục thực hiện trong thời gian tới; rà soát, nghiên cứu đề xuất những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn cần sửa đổi, bổ sung, lược bỏ để phù hợp với thực tế hoạt động của BQL Làng và phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật khác có liên quan; rà soát đánh giá cụ thể việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức tham mưu quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp trực thuộc BQL Làng và đề xuất việc sắp xếp, tổ chức lại, kiện toàn cơ cấu tổ chức của BQL Làng, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu thu gọn đầu mối, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả.

Đồng thời, Bộ VHTTDL cũng đề nghị BQL Làng cử 01 Lãnh đạo BQL Làng và 01 Lãnh đạo đơn vị trực thuộc BQL Làng tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập và gửi danh sách về Bộ.

Lan Phạm

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác