Xây dựng Nghị định về hoạt động nhiếp ảnh

(Cinet)- Những vấn đề cơ bản của Dự thảo Nghị định về hoạt động nhiếp ảnh đã được đề cập tại Tờ trình số 101/TTr-BVHTTDL của Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ.
Mục tiêu của việc ban hành Nghị định nhằm thiết lập một hành lang pháp lý cụ thể, rõ ràng cho hoạt động nhiếp ảnh và tăng cường hiệu quả công tác quản lý về hoạt động nhiếp ảnh.
 
Xây dựng Nghị định về hoạt động nhiếp ảnh - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: vietravel.com

Nghị định xây dựng trên quan điểm: Thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới và Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Điều chỉnh các hoạt động nhiếp ảnh, bao gồm: công bố, phổ biến, thẩm định tác phẩm nhiếp ảnh, sử dụng, kinh doanh nhiếp ảnh và các dịch vụ liên quan.
Về nguyên tắc xây dựng: Thống nhất và cụ thể hóa những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động nhiếp ảnh; Bảo đảm sự quản lý thống nhất, phân cấp phù hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thi hành pháp luật trong hoạt động nhiếp ảnh; Đảm bảo nguyên tắc minh bạch và bình đẳng, phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; Đảm bảo tính kế thừa và phát triển các quy định còn phù hợp với thực tiễn của pháp luật hiện hành, có sự tổng kết, đánh giá thực trạng pháp luật có liên quan.
Nội dung dự thảo Nghị định gồm 04 Chương, 17 Điều. Trong đó Chương I: Những quy định chung, gồm 05 Điều; Chương II: Quản lý nhà nước về hoạt động nhiếp ảnh, gồm 03 Điều; Chương III: Vận động sáng tác, tổ chức trại sáng tác, thi, liên hoan, triển lãm, sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh, gồm 7 Điều; Chương IV: Điều khoản thi hành, gồm 02 Điều.
Từ thực trạng quản lý hoạt động nhiếp ảnh trong suốt thời gian qua cho thấy việc ban hành Nghị định về hoạt động nhiếp ảnh là hết sức cần thiết. Sự ra đời của Nghị định sẽ tạo hành lang pháp lý, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhiếp ảnh, đảm bảo tính thống nhất trong hoạt động nhiếp ảnh thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, tăng cường mối quan hệ giao lưu nhiếp ảnh Việt Nam và quốc tế để phát triển và hội nhập, giúp bạn bè thế giới hiểu hơn về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền và thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.
T.T
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác