Xây dựng phim tài liệu “Bản quyền tác giả - 30 năm Xây dựng và Phát triển”.

Xây dựng phim tài liệu “Bản quyền tác giả - 30 năm Xây dựng và Phát triển”. - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Quyết định số 808/QĐ-BVHTTDL ngày 09/3 của Bộ VHTTDL về việc Xây dựng phim tài liệu “Bản quyền tác giả - 30 năm Xây dựng và Phát triển”.
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngàỵ 16/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ-BVHTTDL ngày 06/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả;
Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-BVHTTDL ngày 19/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch công tác năm 2016 của Cục Bản quyền tác giả;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ VHTTDL quyết định giao Cục Bản quyền tác giả xây dựng phim tài liệu “Bản quyền tác giả - 30 năm Xây dựng và Phát triển”, theo Kế hoạch công tác năm 2016 đã được phê duyệt.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác