Xây dựng Quy chế về việc quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Xây dựng Quy chế về việc quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới - ảnh 1
Quần thể danh thắng Tràng An - di sản hỗn hợp đầu tiên tại Việt Nam
(Cinet) – Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3345/BVHTTDL-DSVH ngày 25/9 đề nghị Bộ Tư Pháp cho chủ trương về việc Xây dựng “Quy chế về việc quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới tại Việt Nam”.
Hiện nay, Việt Nam đã có 08 Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới được Unesco công nhận, trong đó có 05 Di sản Văn hóa, 02 Di sản Thiên nhiên và 01 Di sản hỗn hợp. Những năm vừa qua, các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới được Unesco công nhận đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên của Việt Nam, nâng cao uy tín, làm thay đổi diện mạo kinh tế- xã hội của các địa phương sở hữu di sản nói riêng, cũng như của đất nước nói chung.
Bên cạnh những kết quả to lớn đã đạt được, việc quản lý và bảo vệ các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở nước ta còn bộc lộ một số hạn chế. Hệ thống các văn bản quy định phân công trách nhiệm, phối hợp trong việc quản lý, bảo vệ di ản, đặc biệt là các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới còn thiếu, chưa đồng bộ, chưa cụ thể, dẫn đến sự chồng chéo giữa các bộ, ngành ở Trung ương cũng như các sở, ban, ngành địa phương trong vấn đề quản lý, bảo vệ và phát huy di sản.
Tại Điều 55 Luật di sản văn hóa năm 2001, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định:
1.Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về di sản văn hóa;
2.Bộ VHTTDL chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về di sản văn hóa;
3.Các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ có trách nhiệm quản lý nhà nước về di sản văn hóa theo phân công của Chính phủ;
4.UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước về di sản văn hóa ở địa phương theo phân cấp của Chính phủ.
Để triển khai thi hành Luật di sản văn hóa, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/0/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.
Căn cứ vào các quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật di sản văn hóa và điểm a khoản 6 Điều 2 Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL và thực tiễn quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam thời gian qua, Bộ VHTTDL thấy rằng việc Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định việc quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, trong đó có những nội dung phân công cụ thể trách nhiệm, thẩm quyền, sự phối hợp giữa các  bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam là phù hợp với các quy định của Luật di sản văn hóa. Do đó, đề nghị với Bộ Tư Pháp xem xét, cho ý kiến về chủ trương xây dựng “Quy chế về việc quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới tại Việt Nam” để Bộ có thể sớm trình Thủ tướng phê duyệt, ban hành.
NLH
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác