Xây dựng trang thông tin điện tử về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Xây dựng trang thông tin điện tử về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
(Cinet)- Quyết định số 3537/QĐ-BVHTTDL ngày 16/10/2015 của Bộ VHTTDL về việc xây dựng trang thông tin điện tử về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 ngày 7 tháng 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế; Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Quyết định số 3137/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng trang thông tin điện tử về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
Kinh phí thực hiện từ nguồn sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ năm 2015.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác