Xây dựng trang thông tin điện tử về văn hoá dân tộc

Xây dựng trang thông tin điện tử về văn hoá dân tộc - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
(Cinet)- Quyết định số 3249/QĐ-BVHTTDL ngày 29/9/2015 củ Bộ VHTTDL về việc xây dựng trang thông tin điện tử về văn hoá dân tộc.
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36- NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quôc tế; Quyết định số 3173/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đồng thời xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Bộ trưởng Bộ VHTTDL đồng ý xây dựng trang thông tin điện tử về văn hoá dân tộc và giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.
Về kinh phí thực hiện từ kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2015 cấp qua Văn phòng.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác