Ý kiến của Bộ VHTTDL về việc phê duyệt chủ trương Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Côn Sơn, tỉnh Hải Dương

(Cinet)- Ngày 25/11, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 4879/BVHTTDL-DSVH gửi Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Côn Sơn thuộc di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương.
 
Ý kiến của Bộ VHTTDL về việc phê duyệt chủ trương Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Côn Sơn, tỉnh Hải Dương - ảnh 1
Chùa Côn Sơn. Nguồn: hanoitour.com.vn

Theo đó, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Về sự cần thiết và chủ trương đầu tư: Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Côn Sơn, gồm hạng mục: giếng Ngọc, lầu thờ Đức phật Quan Thế Âm Bồ Tát, đường lên tháp Tổ, sân vườn, tả hữu hành lang, Tam quan nội thuộc di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc phù hợp với Quy hoạch tổng thể bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương được phê duyệt tại Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Côn Sơn để bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Về nội dung Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Côn Sơn: sau khi xin ý kiến các nhà khoa học về lịch sử, kiến trúc, mỹ thuật cổ, ngày 24/6/2016, Bộ VHTTDL đã có Công văn số 2427/BVHTTDL- DSVH gửi Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương thỏa thuận nội dung Dự án và đề nghị chỉnh sửa một số nội dung, đến nay Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương đã chỉnh sửa, hoàn thiện Dự án theo yêu cầu của Bộ VHTTDL.

Về quyết định chủ trương đầu tư: di tích chùa Côn Sơn thuộc di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nên Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Côn Sơn thuộc nhóm A. Do đó, cấp quyết định chủ trương đầu tư Dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, theo Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Hải Dương, dự kiến tổng mức và nguồn vốn đầu tư 36.532.470.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ, năm trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng); bằng nguồn quỹ két công đức nộp vào ngân sách tỉnh: 90% tổng mức đầu tư và nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân phần kinh phí còn lại. Như vậy, theo quy định tại điểm a Khoản 5 Điều 17 của Luật đầu công (năm 2014) thì quyết định chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Côn Sơn thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Hải Dương.

Từ những lý do nêu trên, Bộ VHTTDL trân trọng đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Hải Dương tu bổ, tôn tạo di tích chùa Côn Sơn để có cơ sở báo cáo HĐND tỉnh Hải Dương thông qua chủ trương đầu tư Dự án và tiến hành phê duyệt Dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác