Scotland: Vai trò của Ban hành pháp Chính phủ trong công tác xét duyệt văn hóa

(Cinet) - Ban hành pháp Chính phủ Scotland tập trung hỗ trợ phát triển những ưu điểm văn hoá và các sản phẩm nghệ thuật theo “tiêu chuẩn quốc gia” nhằm tăng cường tập trung cho các hoạt động ngoại giao, đồng thời thúc đẩy Scotland và nền văn hoá nước này thông qua các sáng kiến phát triển văn hóa.
Scotland: Vai trò của Ban hành pháp Chính phủ trong công tác xét duyệt văn hóa - ảnh 1
 
1.Vai trò của chính quyền địa phương và Chính phủ
1.1. Vai trò của Chính phủ
Ban hành pháp Chính phủ chịu trách nhiệm hỗ trợ trực tiếp các Ban, ngành quốc gia chịu trách nhiệm xây dựng và thể hiện các ưu điểm của văn hoá. Trong đó bao gồm cả các công ty hoạt động trong nước, xoá bỏ tình trạng không ổn định vốn có trong các kế hoạch hỗ trợ hiện tại thông qua Hội đồng Nghệ thuật Scotland. Chính phủ có trách nhiệm và quyền lợi chính trong việc hỗ trợ các tổ chức hoạt động hàng đầu, để biến những tổ chức đó thành nguồn tự hào và quan tâm của quốc gia và để khơi dậy khát vọng của những tài năng trẻ ở mọi lĩnh vực của nghệ thuật biểu diễn.
Kể từ khi Bộ trưởng đầu tiên đọc diễn văn trong ngày Thánh Andrew vào năm 2003 thì có nhiều các cuộc họp thường xuyên giữa Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với các bộ trưởng nội các khác nhằm đạt được mục tiêu này.
1.2. Vai trò của chính quyền địa phương
Vai trò chính của chính quyền địa phương là đưa ra các điều khoản luật về văn hoá trong từng khu vực địa lý riêng mà họ quản lý. Ban chấp hành cho rằng thông qua các quan chức địa phương có thể nâng cao được trách nhiệm này, dựa trên sự đóng góp to lớn hiện tại của họ trong việc đạt được các tiêu chuẩn, các hướng tiếp cận tuyên truyền hợp lý hơn trên khắp Scotland.
2. Kế hoạch cho tương lai
Để hoàn thành được vai trò hoạch định kế hoạch của các bộ máy chính quyền địa phương thì đòi hỏi có một chiến lược hữu hiệu mà có thể mang lại được lợi ích văn hoá lâu dài và rộng lớn đồng đều cho các khu vực chính sách. Hoạch định kế hoạch văn hoá là một cách để hoàn thành vai trò đó, nhận biết được bản chất của nhu cầu thông qua các phương pháp. Quá trình đưa ra các kế hoạch văn hoá cần được thực hiện thông qua sự hỗ trợ trực tiếp của Hội đồng lập kế hoạch – bộ máy tán thành việc đưa ra các văn bản luật về văn hoá và nâng cao tình trạng hoạt động của hội đồng trong báo cáo “Thi hành chiến lược văn hoá quốc gia: chỉ dẫn cho chính quyền địa phương Scotland” là kết quả của sự hợp tác giữa Ban hành pháp và Hội nghị các quan chức địa phương Scotland vào năm 2003.
Để thúc đẩy hoạt động lập kế hoạch đối với văn bản luật về văn hoá thông qua bộ phận quan chức địa phương, Ban hành pháp sẽ đưa ra một quy định luật pháp mới trong đó yêu cầu các quan chức phải tạo ra được các bằng chứng chứng minh việc lập kế hoạch văn hoá là một phần trong hoạt động lập kế hoạch chiến lược của Ban cộng tác lập kế hoạch cộng đồng. Hoạt động lập kế hoạch này quan trọng trong việc liên kết các kế hoạch thích hợp khác như giáo dục cộng đồng và các chiến lược phát triển bên cạnh đó là Tổ chức cộng tác lập kế hoạch cộng đồng, nhằm khai thác hiệu quả theo quy mô và lợi ích chiến lược thông qua hoạt động cộng tác và trao đổi.
Kể từ khi ấn phẩm do Ban hành pháp và Hội nghị các quan chức địa phương Scotland đưa ra vào tháng 3/2003 định hướng cho các quan chức địa phương trong việc áp dụng Chiến lược văn hoá quốc gia. Một nhóm gồm các ban chính quyền địa phương và các tổ chức văn hoá sẽ được thành lập để chỉ dẫn thực tế về việc thi hành các chính sách và chiến lược văn hoá địa phương trong quá trình Lập kế hoạch và giữa các thành viên trong Ban lập kế hoạch, nhóm này được hỗ trợ một công cụ mới có chất lượng đảm bảo. Mục đích là để giúp đỡ chính quyền địa phương và các thành viên trong Ban lập kế hoạch đưa ra những kế hoạch và định hướng các điều khoản luật về văn hoá như một phần của quá trình xây dựng chính sách  trong đó tất cả các phòng ban trong chính quyền địa phương phải khai thác những đóng góp của văn hoá. Điều này được mong đợi sẽ mang lại sự ổn định hơn trong việc tiếp cận các điều khoản luật về văn hoá ở các khu vực của Scotland.
Chỉ dẫn quốc gia cũng được đưa ra để hỗ trợ giúp các quan chức thực hiện trách nhiệm của họ trong các phạm vi chính sách quan trọng như tiếp cận, quy định trong các trường học, tăng cường tính đa dạng của văn hoá và lôi kéo thêm nhiều khán giả. Các thành phần địa phương khác như toà án nghệ thuật, phòng trưng bày, nhà hát và thư viện, rõ ràng là cũng có vai trò quan trọng trong hoạt động thu hút quần chúng đến với nghệ thuật – và tạo ra nhiều cơ hội cộng tác. Các tổ chức văn hoá quốc gia cũng sẽ được hướng dẫn và các tổ chức đó phải tham gia vào hoạt động lập kế hoạch địa phương này.
3. Các quyền văn hoá địa phương
Hội đồng địa phương có trách nhiệm nghiên cứu và đưa ra các quyền và nghĩa vụ về văn hoá. Hội đồng địa phương đã tuyên bố rõ ràng cần phải phát huy các quyền lợi ở mỗi vùng địa phương, đáp ứng được mong đợi của người dân địa phương. Bản báo cáo của Hội đồng văn hoá Scotland đã đề xuất rất nhiều hướng để xây dựng luật nhằm thực hiện được các ý định của mình- làm cho chính quyền địa phương có trách nhiệm đối với công tác chuẩn bị. Ban hành pháp đã xem xét cẩn thận toàn bộ hoạt động này và kiên quyết làm theo nguyên tắc để đảm bảo mọi người đều có lợi.
Ban hành pháp cho rằng đề xuất của Hội đồng Văn hoá ủng hộ việc lập pháp dựa theo luật của châu Âu và quốc tế sẽ chẳng làm được gì để cải thiện tình hình hiện tại. Tương tự, các đề xuất về nghĩa vụ cũng không được đưa vào luật vì nó chỉ đem lại quyền lợi cho một số người. Ban hành pháp Chính phủ không chấp nhận hướng đi đó.
Tuy nhiên Ban hành pháp Chính phủ rất quan tâm đến việc đưa các quyền lợi cho người dân địa phương vào văn bản luật về văn hoá, với tinh thần các luật pháp tương ứng với tiêu chuẩn của châu Âu và thế giới. Trong khi Ban hành pháp Chính phủ  hầu như tán thành các quyền và nghĩa vụ đang được thi hành thì họ cũng coi những quyền lợi nghĩa vụ đó chỉ là một nhu cầu tối thiểu. Bản báo cáo của Hội đồng Văn hoá Scotland đã đề ra các điều khoản luật quốc tế chính mà có thể áp dụng được.
Tham khảo và áp dụng những luật hiện hành là điểm xuất phát đầu tiên, Ban hành pháp sẽ tìm cách để đưa các quyền và nghĩa vụ văn hoá vào đời sống của nhân dân và các cộng đồng trên khắp nước Scotland. Ban Hành pháp Chính phủ tin rằng Bản dự thảo luật về văn hóa sẽ là cơ sở để Ban hành pháp lập kế hoạch áp dụng các điều khoản luật quan trọng phù hợp trong chính sách tương lai- sẽ tạo ra khung pháp lý cho việc thi hành các quyền và nghĩa vụ. Ở cấp quốc gia các hội đồng văn hoá có liên quan là một phần trong cơ sở hạ tầng mới, là những nhân tố cần thiết để tạo lập tiêu chuẩn tối thiểu cho các lĩnh vực khác nhau như bảo tàng, nhà hát, thư viện, múa, văn chương- cho thấy sự tham mưu của các bộ trưởng Scotland và các tổ chức ban ngành tham gia. Những ban ngành quốc gia đó cũng được mong đợi sẽ đóng góp vào việc xây dựng các quyền lợi, nghĩa vụ về văn hoá. Việc các văn bản luật mới tác động đến các văn bản luật hiện tại là Luật chính quyền địa phương năm 1994 như thế nào cũng được xem xét.
Ở cấp địa phương thì các cấp chính quyền địa phương sẽ có trách nhiệm thi hành các luật quy định về quyền văn hoá tối thiểu này trong khu vực mà họ quản lý. Với sự hỗ trợ trực tiếp đối với các tổ chức văn hoá không phải là tổ chức quốc gia, Ban hành pháp tin tưởng các quy định về quyền văn hoá là hợp lý nhất được thi hành trên cả khu vực địa phương vì lợi ích của các cộng đồng dân cư. Hoạt động lập kế hoạch văn hoá này của các chính quyền địa phương, như đã đề cập ở trên là phải thống nhất với cơ cấu hoạt động của Ban lập kế hoạch cộng đồng- cần bao trùm được các quy định về quyền lợi nhằm giải quyết nhu cầu cụ thể trong từng khu vực có thẩm quyền. Ban hành pháp dự tính hướng tiếp cận này sẽ mở ra rất nhiều sự lựa chọn về văn hoá có ích cho nhân dân địa phương. Tạo điều kiện tiếp cận tự do đối với các hoạt động văn hoá cho thanh niên là mục tiêu của mọi nhà hoạch định chính sách- và các văn bản luật quy định quyền và nghĩa vụ về văn hoá cần được  củng cố vững chắc, các công cụ đảm bảo cho điều đó vẫn đang được tìm kiếm.
3.1. Thi hành các văn bản luật quy định về quyền văn hoá ở địa phương
Nhiều chính quyền địa phương có thành tích đáp ứng được nhu cầu về các hoạt động nghệ thuật như nâng cấp các bảo tàng và nhận thức được sự cần thiết phát huy các hoạt động cộng tác làm việc giữa các chính quyền. Qua việc thảo luận với các ban ngành chính quyền địa phương, Ban hành pháp đang xem xét các hướng tiếp cận có thể giúp các cấp chính quyền địa phương thực hiện được các chức năng hành pháp của mình- tạo ra nhiều cơ hội tiếp cận văn hoá nhất cho mọi người dân ở khắp nơi trên đất nước Scotland.
Một vài chính quyền địa phương như Glasgow vẫn đang xem xét các gợi ý từ chương trình xét duyệt. Glasgow đang tự xây dựng các quyền và nghĩa vụ cho các công dân ở địa phương mình trong đó bao gồm một số các quy định về văn hoá. Đây là một hướng tiến bộ đáng được hưởng ứng, là một gương mẫu để các chính quyền địa phương khác học tập.
Việc đề xuất cách lập kế hoạch văn hoá mới và tự hướng dẫn điều chỉnh, như  được đề cập ở trên, đã giúp các chính quyền địa phương đưa ra được những hoạt động cần thiết. Cách thức tự hoạt động đó sẽ cho các thực tiễn hoàn chỉnh và bao trùm được sự phát triển thực tiễn và mỗi chính quyền địa phương có thể đưa ra được các hướng điều chỉnh văn bản luật quy định quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, đồng thời phải thảo luận các hướng tiếp cận như nâng cao khả năng làm việc, và sự hợp tác giữa các thành viên trong tổ chức Lập kế hoạch cộng đồng và với các chính quyền địa phương lân cận- ví dụ trong việc đi lưu diễn, trưng bày nghệ thuật.
Các quy định về quyền lợi, nghĩa vụ văn hoá sẽ là sản phẩm của quyết định địa phương, song họ cũng sẽ đưa ra nhiều hướng tiếp cận với văn hoá nghệ thuật cho công dân của mình trong thực tiễn như cung cấp phương tiện đi lại đến các địa điểm văn hoá- trong khu vực thuộc sự kiểm soát của chính quyền địa phương hoặc những địa điểm văn hoá thuộc các địa phương lân cận- hoặc tạo ra các cuộc trưng bày triển lãm trên các phương tiện điện tử. Bên cạnh các văn bản luật điều chỉnh về văn hoá thì chính quyền địa phương cũng quan tâm thúc đẩy các hoạt động thăm quan các địa điểm văn hoá và là một khán giả nghệ thuật, tham gia tích cực vào các hoạt động và quá trình sáng tạo văn hoá.
Khi các điều chỉnh mới được áp dụng có hiệu lực thì Ban hành pháp tiến hành thăm  dò ý kiến từ cấp địa phương để đánh giá xem văn bản luật về văn hoá đang được thi hành như thế nào khi đã có những điều chỉnh và so sánh với các văn bản luật quy định quyền lợi văn hoá hiện tại của châu Âu và thế giới. Kiến nghị của Hội đồng văn hoá Scotland là làm rõ chủ đề văn hoá trong công tác lập kế hoạch cộng đồng có vẻ đối lập với văn bản luật năm 2003, văn bản luật này không chỉ rõ những chủ đề chính sách cần được xúc tiến.
Tuy nhiên Ban chấp hành ý thức được vai trò quan trọng của việc Lập kế hoạch cộng đồng trong việc mở ra các cơ hội văn hoá trong địa phương và có ý định yêu cầu các chủ tịch của tất cả các tổ chức thành viên trong Ban lập kế hoạch cộng đồng thường kỳ sẽ tham mưu về hoạt động lập kế hoạch văn hoá và các văn bản luật về văn hoá ở địa phương đang có những tác động như thế nào. Điều đó sẽ cho biết rõ ràng kế hoạch hoá của địa phương có đáp ứng được nguyện vọng của người dân địa phương một cách có hiệu quả và ổn định hay không.
Cũng cần quan tâm đến việc triển khai hoạt động vì đó là điểm kết nối các nỗ lực của chính quyền địa phương và Trung ương. Một đặc điểm nổi bật trong việc cải tổ dịch vụ công cộng là thiết lập mối quan hệ giữa Ban hành pháp Chính phủ và các chính quyền địa phương trên cơ sở thực hiện được các nhiệm vụ ưu tiên quốc gia thuộc chính quyền cấp cao và những nhiệm vụ mục tiêu được đặt ra ở cấp địa phương. Những đặc điểm này sẽ là đặc trưng của công tác tổ chức các dịch vụ công cộng tương lai, tập trung vào việc đáp ứng các nhu cầu của các công dân và những người sử dụng dịch vụ (hơn là nhu cầu của các nhà cung cấp dịch vụ), chất lượng và hiệu quả, đạt được mục tiêu và có nhiều hơn nữa các hoạt động hợp tác. Điều này đòi hỏi cần phải đưa các dịch vụ văn hoá vào điều khoản luật. Bên cạnh tạo ra các cơ hội để làm luật địa phương thì Ban hành pháp sẽ xem xét lại khả năng chuyển giao quyền kiểm soát các quỹ tài chính từ chính quyền trung ương cho các nhà chức trách địa phương thông qua các khoản tài trợ cụ thể cho các ý tưởng được triển khai tốt nhất ở địa phương. Bất kỳ một ý tưởng văn hoá thí điểm nào dựa trên chính sách cũng có thể được khai thác để kiểm tra các hướng tiếp cận mới phù hợp với việc cải tổ dịch vụ công cộng.
4. Tăng cường vai trò của văn hoá
Bản xét duyệt này tập trung chính vào các phương tiện mở rộng hướng tiếp cận, đưa nhiều người hơn đến với thế giới văn hoá và sự sáng tạo của thế giới này. Vấn đề cần giải quyết của Hội đồng là nêu bật được nhu cầu về việc đánh giá vai trò của các khu vực tư nhân và tự nguyện và mối quan hệ giữa họ.
4.1. Vai trò của khu vực tư nhân
Ban hành pháp ủng hộ sự tài trợ đầu tư của khu vực tư nhân Scotland và công trình của tổ chức Nghệ thuật và Kinh doanh, đồng thời quản lý các kế hoạch nhằm khuyến khích tăng cường hoạt động nhiệt tình ủng hộ tài chính và chuyên gia để mang nghệ thuật và văn hoá đến những người dân và nơi làm việc. Một khoản hỗ trợ  400.000pound/năm sẽ được sử dụng trong 2 năm tới để hỗ trợ ý tưởng của tổ chức Nghệ thuật và Kinh doanh. Tổ chức Nghệ thuật và Kinh doanh sẽ sử dụng khoản hỗ trợ này để khuyến khích khu vực tư nhân đóng góp, đầu tư cho nghệ thuật. Bằng cách đó sẽ có thêm khoản hỗ trợ hơn 700.000 pound cho nghệ thuật hàng năm thông qua các khoản hỗ trợ tài chính của khu vực tư nhân và khu vực công.
4.2. Vai trò của khu vực tự nguyện
Tình nguyện là một bộ phận không thể thiếu trong cơ sở hạ tầng phát triển văn hoá của Scotland; Ban hành pháp nhận ra rằng hoạt động và những nỗ lực được tạo ra trong công tác tình nguyện là một nguồn ủng hộ quan trọng và có giá trị. Theo yêu cầu của Ban hành pháp, Hội đồng văn hoá Scotland đã tiến hành nghiên cứu hoạt động của thành phần văn hoá tình nguyện ở Scotland và các vấn đề trước mắt.
Các khám phá đã cung cấp một cái nhìn toàn diện về các vấn đề ảnh hưởng đến khu vực quan trọng đó và từ đó mang lại những chỉ dẫn mới có ích. Cơ quan phát triển văn hoá mới sẽ đưa ra các chỉ dẫn đó, và liên hệ với Chiến lược tình nguyện của Ban hành pháp Scotland nhằm mục tiêu thúc đẩy văn hoá tình nguyện ở Scotland.
Hướng dẫn mới sẽ đặc biệt được hướng vào việc tăng cường các cá nhân tình nguyện văn hoá, và những người đó có thể giúp đỡ hỗ trợ các tổ chức cộng đồng hoặc các tổ chức tình nguyện địa phương. Mục tiêu cụ thể sẽ tháo bỏ những rào cản đối với công tác tình nguyện, nâng cao kinh nghiệm của những người tình nguyện- bằng sự quan tâm đặc biệt đến nhu cầu, nguyện vọng và đời sống của những người tình nguyện.
Ban hành pháp hiện tại đang tiến hành công tác giúp đỡ khu vực tình nguyện bao gồm  hoạt động Xét duyệt lại quỹ hỗ trợ chiến lược nhằm đảm bảo sự ổn định cho toàn bộ khu vực đó. Bên cạnh đó tiến hành thiết lập một tầm nhìn cho mối quan hệ của Ban hành pháp Scotland với khu vực tình nguyện cho sự phát triển 15 năm tới. Thông qua đó mối quan hệ chiến lược sẽ được thiết lập giữa Ban hành pháp và khu vực tình nguyện trên cơ sở cùng giải quyết các vấn đề ưu tiên và các chương trình chung trong đó có công tác thúc đẩy hoạt động tình nguyện văn hoá.
Ban hành pháp mong đợi nhiều cơ hội tình nguyện mới thú vị và hấp dẫn đến với Scotland qua dịp Thế vận hội Olympics ở Luân đôn  vào năm 2012- và đó cũng là điều đáng hi vọng vì Glasgow đã thành công trong việc nhận đăng cai tổ chức ngày hội thể thao liên bang Commonwealth vào năm 2014. Sẽ có cả chương trình nghệ thuật và thể thao được tổ chức, và Ban hành pháp sẽ liên hệ với Ban tổ chức của Luân đôn và Chính phủ Anh khi họ tổ chức Thế vận hội Olympics vào 2012.
5. Phát triển tài năng và sáng tạo văn hoá
Nguyên tắc chủ yếu đầu tiên trong việc hỗ trợ văn hoá của chính quyền trung ương là chìa khoá thành công trong công tác phát triển và nuôi dưỡng các tài năng văn hoá của Scotland. Một cơ quan phát triển văn hoá mới của Scotland đã được thành lập, được gọi là “Scotland sáng tạo, với nhiệm vụ hợp nhất Hội đồng nghệ thuật Scotland và tổ chức Điện ảnh - nhưng phải chuyển giao các khoản hỗ trợ dành cho các đoàn biểu diễn nghệ thuật quốc gia sang cho Ban hành pháp- và chuyển giao Phòng lưu trữ Điện ảnh sang Thư viện Quốc gia của Scotland. Ban hành pháp sẽ hỗ trợ các khoản mới cho cơ quan này để mở rộng khả năng phát triển các tài năng trong lĩnh vực văn hoá của Scotland.
Cơ quan mới sẽ có vai trò quan trọng đối với hoạt động đưa ra phương pháp, cách thức mới trong việc phát hiện và nuôi dưỡng tài năng, nguồn lực này sẽ mở ra nhiều cơ hội và tương lai khả quan cho sự phát triển trong lĩnh vực sáng tạo của Scotland.
Như đã được đề cập, Ban hành pháp sẽ quan tâm đến những đối tượng có tài năng và nguyện vọng phát huy khả năng của mình và giúp họ có được các kỹ năng văn hoá để đạt được đến trình độ cao nhất. Quá trình này cùng với sự nỗ lực của Ban hành pháp sẽ là một chặng đường khám phá lâu dài trên cả nước, sự thành công của người nghệ sĩ là là niềm tự hào và là động lực lớn nhất giúp họ hoàn thành được công việc này. Tham gia đời sống văn hoá giúp con người tự tin và nó tạo ra động lực và niềm tin đối với những người biết thưởng thức văn hoá.
Ban hành pháp tin tưởng vào việc hỗ trợ các tài năng văn hoá của nước mình. Mục đích của họ là để khuyến khích, động viên họ – theo cấp nhà nước và cấp quốc tế - điều tốt nhất mà Chính phủ Scotland có thể làm, trong đó bao gồm tất cả các hình thức nghệ thuật bản địa độc đáo.
Mặc dù Scotland có những cơ sở vật chất cấp quốc tế đối với các trường học và những tổ chức cơ quan giáo dục và đào tạo văn hoá mở rộng nhưng hiện tại không có phương tiện sẵn có nào để hỗ trợ quá trình tìm nhân tài văn hoá thông qua “hệ thống”. Ban hành pháp đề xuất một “mô hình điều chỉnh” để giúp các tài năng trẻ của Scotland từ khi họ còn đi học cho đến khi họ đi làm, bằng cách trực tiếp hoặc thông qua hoạt động giáo dục cao hơn.
Nguyên tắc quan trọng nhất của quan niệm điều chỉnh này đòi hỏi thanh thiếu niên phải có cơ hội tối đa để thử và trải nghiệm các hoạt động văn hoá, được giúp đỡ để khám phá khả năng sáng tạo và phát huy được các tiềm năng của thanh thiếu niên. Một ví dụ về việc Ban hành pháp hiện nay đang thực hiện quan niệm trên là hoạt động Sáng kiến âm nhạc thanh niên.
Tháng 2/2003 Chương trình Sáng kiến âm nhạc thanh niên của Ban hành pháp đã được tổ chức, Ban hành pháp đã bỏ ra 17.5 triệu euro trong 3 năm để đến năm 2006 tất cả các học sinh đã có điều kiện tham gia khoá học nhạc miễn phí một năm. Một khoản nhiều hơn 10 triệu euro/ năm đã được đầu tư để phát triển ý tưởng quan trọng này.
Bước thực hành đầu tiên trong quá trình này được thực hiện bởi phụ huynh học sinh, đọc sách cho trẻ, chơi nhạc, dẫn trẻ đi xem các show diễn, các địa điểm di sản,… Vai trò của Chính phủ trong những giai đoạn đầu bị giới hạn; nhưng để đưa giá trị văn hoá vào giới trẻ và những người chăm sóc chúng thì Ban hành pháp đưa ra kế hoạch khám phá khả năng phát triển cao nhất của trẻ em và phát triển chương trình Bookstart phổ biến được điều hành bởi công ty sách Scottish Book Trust. Điều này liên quan đến việc mở rộng phạm vi ảnh hưởng của các kế hoạch hoặc có thể là các mục tiêu trọng tâm để tất cả giới trẻ dù không học chuyên ngành văn hoá nghệ thuật cũng có thể tham gia vào đời sống văn hoá nghệ thuật.
Ban hành pháp đề xuất việc thực hiện tất cả các giai đoạn điều chỉnh- từ trước khi trẻ em vào trường học đến khi chúng ra trường- thì trách nhiệm nên được phân chia cho các tổ chức Liên kết sáng tạo, tổ chức Điều phối viên văn hoá và các đội Điều phối viên của các trường học năng động để họ phối hợp cùng nhau làm việc trong các trường học. Họ cũng sẽ tiếp cận với các thầy cô giáo viên và trong những năm đầu tập trung vào công tác tiến hành và điều phối chức năng văn hoá này, gồm cả thể thao, và giúp đỡ thanh thiếu niên học tập thông qua các hoạt động văn hoá và các hoạt động có liên quan. Khi tài năng được phát hiện, tài năng trẻ hay nhiều tuổi thì cũng cần được giúp đỡ và hướng dẫn thì mới có thể phát huy được tài năng. Một lần nữa, sự lựa chọn lại trở nên rất quan trọng- không phải tất cả các nghề nghiệp chuyên môn đều đi theo con đường vạch sẵn; điều đó không phải lúc nào cũng phù hợp, nhưng quan niệm này cần phải hiểu linh hoạt một cách hợp lý để điều hoà những nhu cầu của những đối tượng muốn áp dụng nó.
Các chương trình điều phối ở các trường học khác có nhiều khả năng kết hợp sáng kiến đã được đề xuất và sẽ được hưởng lợi từ ngân sách phối hợp và các khoản hỗ trợ tương hỗ sẵn có từ các điều phối viên làm việc cùng nhau trong các nhóm năng động, bên cạnh các giáo viên và các đơn vị của trường học. Theo các nguyên tắc cải tổ dịch vụ công cộng, nếu các mục tiêu ưu tiên là tốt để thực hiện ở địa phương thì sẽ tạo điều kiện cho các chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên của địa phương và quốc gia. Sau khi các đội Điều phối viên được thiết lập sẽ có các cuộc thảo luận với các chính quyền địa phương Scotland về khả năng chuyển đổi trách nhiệm và ngân sách cho các chính quyền địa phương để điều hành chương trình điều phối kết hợp mới.
Khi giáo viên hướng dẫn cách dạy và học mới thì việc ưu tiên hàng đầu là đưa các sáng tạo văn hoá và các yếu tố văn hoá có liên quan nhằm tăng cường nỗ lực của học sinh và hỗ trợ chúng đạt được những kết quả học tập cao. Chương trình giảng dạy cho học sinh cần phải có đủ 2 yếu tố khó khăn thách thức và hứng thú. Văn hoá sẽ trở thành phương tiện để học tập. Công việc trong những tháng đầu của 2006 là xem xét toàn bộ các chương trình học ở tất cả các địa phương- Ban hành pháp sẽ tập trung đưa các hoạt động văn hoá, sáng tạo vào tất cả các công đoạn.
Việc tạo điều kiện tiếp cận nghệ thuật trong trường học và các điều kiện cơ sở vật chất cho các môn thể thao cũng đóng vai trò lớn trong việc khuyến khích tham gia vào các hoạt động văn hoá; và cần phải vận dụng tối đa những nguồn lực này, đặc biệt là ở những vùng xa xôi nơi cơ sở vật chất thiếu thốn. Hội đồng đã đề xuất việc xem  xét các tiến bộ có thể đạt được với tình trạng hiện tại. Ban hành pháp không lên kế hoạch để triển khai công việc này vì thực tế đã có nghiên cứu về vấn đề đó được tiến hành gần đây. Các khoản đầu tư lớn vào khu vực trường học sẽ có hiệu quả trong việc nâng cao văn hoá và đáp ứng được ngày càng nhiều nhu cầu của cộng đồng. Những kết quả tốt là thành quả nỗ lực của tất cả các tổ chức tham gia và tổ chức Chiến lược hành động vì thanh niên cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc tạo điều kiện tiếp cận với văn hoá trong trường học.
Trong khi các điều phối viên trường học tập trung vào trách nhiệm của mình để đưa ra những điều chỉnh, thay đổi thì cũng cần theo dõi những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Việc hoạch định, dự tính cho sự phát triển của các trường giáo dục bậc cao hơn cũng đóng vai trò quan trọng như Học viện Âm nhạc và Kịch, Học viện Điện ảnh và các trường cao đẳng Nghệ thuật của Scotland. Những trường này cũng cần có mối quan hệ với các trường và các ngành công nghiệp sáng tạo, các tổ chức nghệ thuật quốc gia như Writers' Factory- điều đó tạo điều kiện cho sinh viên phát triển, được học tập và có những cơ hội sáng tạo phù hợp nhất với nhu cầu phát triển của mình. Các bộ trưởng lên kế hoạch thảo luận chi tiết về vấn đề này với các cộng sự có liên quan.
Học viện Điện ảnh Scotland- được thành lập trong trường Đại học Napier và Cao đẳng Nghệ thuật Edinburgh- đẫ tuyển sinh vào tháng 8/2005 và là một trong 7 trường đào tạo điện ảnh của nước Anh, đây là những trường có trình độ giáo dục về phim ảnh và đào tạo các kỹ năng điện ảnh tốt nhất ở trình độ cao và sâu hơn và đào tạo sau đại học.
Các tổ chức kinh doanh văn hoá đã được thành lập từ Glasgow đến Aberdeen, Dundee và Edinburgh vào tháng 4/2005 để thăm dò nhu cầu đặc biệt của các cá nhân sáng tạo và các tổ chức kinh doanh vi mô, hỗ trợ và đưa ra các tư vấn kinh doanh phù hợp hơn với các nhu cầu trong khu vực quan trọng này của nền kinh tế.
Văn hoá có những đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là phát triển kinh tế, thông qua các ngành công nghiệp sáng tạo. Nhờ có những thay đổi trong cơ sở hạ tầng văn hoá nên hiện nay những ngành công nghiệp này đã có thêm nhiều sự hỗ trợ có ý nghĩa. Tuy nhiên cơ sở hạ tầng văn hoá mới không đảm  bảo việc hỗ trợ khu vực doanh nghiệp sẽ có hiệu quả hơn, mà điều này thì rõ ràng là quan trọng giúp các ngành công nghiệp sáng tạo khai thác được các tiềm năng của mình để phát triển kinh tế. Rất nhiều các tổ chức kinh doanh văn hoá đã được thành lập để hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp sáng tạo này.
Các cơ quan sáng tạo mới Scotland có vai trò then chốt trong việc phát triển các tài năng. Cơ quan này sẽ yêu cầu được hoạt động như một cơ quan công độc lập nếu Ban hành pháp cho phép cơ quan này hoạt động như tổ chức Nghệ thuật, Điện ảnh và Hội đồng giám khảo của chương trình xổ số. Nhiệm vụ của cơ quan này bao gồm:
•  Phát triển tài năng trong tất cả các linh vực của các ngành công nghiệp nghệ thuật và điện ảnh;
• Tăng cường mạng lưới làm việc hiệu quả- nâng cao vai trò của văn học Scotland, giảng dạy văn học trong các trường;
•  Ủng hộ các tổ chức nghệ thuật có tầm quan trọng quốc gia;
•  Hỗ trợ các ngành công nghiệp sáng tạo, đưa ra chiến lược mới để thực hiện chức năng đó;
• Tư vấn kinh doanh và hỗ trợ đầu tư ;
• Tham mưu mang tầm quốc gia về các vấn đề như- tiêu chuẩn quốc gia (trong các khu vực có liên quan), thiếp lập đội ngũ tình nguyện viên, tiếp cận các khoản tài trợ trong khu vực tư nhân, đào tạo kỹ năng cho các tổ chức nghệ thuật, tăng cường sự đa dạng phong phú, đưa văn hoá đến với tất cả mọi người, và vai trò cả nghệ thuật trong việc hoạch định chính sách rộng hơn như cải cách, đoàn kết cộng đồng, sức khoẻ, pháp luật và phát triển;
• Liên kết với giáo dục- các chương trình điều phối viên trong các trường học, đây là chủ đề thảo luận trong Hội nghị của các chính quyền địa phương bàn về khả năng chuyển giao trách nhiệm cho các chính quyền địa phương;
• Đánh giá và giám sát;
•  Nghiên cứu;
•  Thực hiện cam kết quốc tế về văn hóa;
•  Phát hiện các nghệ sĩ tài năng của Scotland ở trong và ngoài nước;
• Tăng cường các dự án phát hiện/ tôn vinh tài năng, như được đề cập ở trên;
Các tổ chức sáng tạo làm việc ở tất cả các hình thức nghệ thuật và các sự kiện nổi bật như các lễ hội có thể tiếp tục được các quỹ quốc gia hỗ trợ cho các dự án có chất lượng theo tiêu chuẩn của cơ quan Scotland sáng tạo. Cơ quan này sẽ quyết định các tổ chức nào đáng được hỗ trợ từ quỹ nhà nước dựa vào việc đưa ra các tiêu chuẩn nghệ thuật chất lượng cao, phát huy được tài năng và có những đóng góp nhất định cho quốc gia. Đó cũng là trách nhiệm hỗ trợ và phát triển các tài năng nghệ thuật của cơ quan này. Công việc của Hội đồng nghệ thuật Scotland là phát triển các tiêu chuẩn hoạt động dựa trên việc phát triển các kỹ năng. Phạm vi trách nhiệm hỗ trợ tài chính của cơ quan này là duy trì mạng lưới các trung tâm đào tạo tài năng như là một nguồn lực của Scotland. Cơ quan Creative Scotland hỗ trợ tài chính cho các tổ chức nghệ thuật quan trọng mang tầm quốc gia và mong đợi những tổ chức này sẽ có các hoạt động thể hiện sự phát triển và những thành tựu của quốc gia.
Ban hành pháp tán thành quan điểm của Hội đồng Văn hoá Scotland là ‘các ngành công nghiệp sáng tạo’ là một cụm từ có nghĩa rộng, nó không phản ánh đúng tỷ lệ lớn các cá nhân tự hành nghề và các doanh nghiệp vi mô trong những ngành này. Hội đồng văn hoá nhận thấy một số dự án gần đây của tổ chức Mạng lưới doanh nghiệp, Hội đồng nghệ thuật Scotland, Điện ảnh Scotland và các tổ chức khác được tiến hành nhằm hỗ trợ cho các ngành công nghiệp sáng tạo ở Scotland, như dự án thành lập các Phòng doanh nghiệp sáng tạo từ Glasgow đến Edinburgh, Dundee và Aberdeen. Tuy nhiên, Hội đồng có vẻ không kiểm soát được hết các hoạt động hiện tại như hoạt động của tổ chức Skillset hoạt động trên lĩnh vực nghe nhìn- và tổ chức Kỹ năng văn hoá và sáng tạo hoạt động trên lĩnh vực quảng cáo, thủ công, di sản văn hoá, thiết kế, âm nhạc biểu diễn, văn học và nghệ thuật.
Khu vực ngành công nghiệp sáng tạo của Scotland đóng góp đáng kể cho nền kinh tế. Ban hành pháp quyết định tạo các điều kiện hợp lý cho khu vực này khai thác được tối đa tiềm năng của nó. Dựa trên những lợi ích của cơ sở hạ tầng mới, có thể phát hiện khu vực nào có lỗ hổng do thiếu các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp cho các ngành công nghiệp sáng tạo- gồm cả âm nhạc đương đại- có thể đánh giá được cơ quan nào nên đưa ra những dịch vụ đó, và các dịch vụ có thể được sử dụng một cách có hiệu quả hay không. Điều này có thể cần xem xét đến sự chuyển giao các chức năng và công tác ủng hộ tài chính giữa cơ quan Scotland sáng tạo  và tổ chức Doanh nghiệp Scotland hay vai trò mới cụ thể của tổ chức Doanh nghiệp Scotland trong việc cung cấp các dịch vụ cho khu vực công nghiệp này.
Cơ quan mới  sẽ hoạt động trong khuôn khổ chính sách quốc gia do các bộ trưởng đặt ra và là một cộng tác quan trọng của Ban hành pháp. Tuy nhiên, cuối cùng cơ quan này sẽ được trao toàn quyền đưa ra các quyết định liên quan đến nghệ thuật, hỗ trợ tài chính.
Ban hành pháp đồng ý với Hội đồng Văn hoá rằng sự can thiệp của nhà nước trong việc bán vé cho các sự kiện văn hoá sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt. Ban hành pháp dự tính cả việc bán vé điện tử cho các sự kiện văn hoá và các chương trình khác – bao gồm cả thể thao- để giúp những người dân Scotland và những khách du lịch được thưởng thức tất cả các chương trình, sự kiện văn hoá của Scotland.
 
Hồng Nhung lược dịch  - Nguồn: ScotlandCulture.org
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác