Một chiều mưa ở Huế

Nguyễn Trọng Hoàn

Chiều nay đến Huế gặp mưa

Vui buồn đâu mãi ngày xưa kéo về

Một mình không nón nghiêng che

Không hơi thở ấm tóc thề mơn man

Một mình mưa xối Thuận An

Mưa về Đập Đá mưa sang bến Tuần

Một mình mưa đến mấy lần

Cuối chiều ngưng tạnh. Tần ngần ngóng trông

Gìơ này bên ấy có mong

Mà mưa xứ Huế dùng dằng mãi thôi

Lối quen tìm chẳng gặp người

Ước chi gửi được một trời Huế mưa

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác