Kết quả đấu thầu gói thầu "Mua sắm hệ thống âm thanh biểu diễn lưu động" của Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

THÔNG BÁO KẾT QỦA LỰA CHỌN NHÀ THẦU
1. Gói thầu: "Mua sắm hệ thống âm thanh biểu diễn lưu động" của Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
2. Thuộc DA: Mua sắm hệ thống âm thanh biểu diễn lưu động
3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
4. Bên mời thầu: Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
6. Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Truyền thông và Đầu tư Tân Việt
7. Giá trúng thầu: 3.022.866.000 (Ba tỷ không trăm hai mươi hai triệu tám trăm sáu mươi sáu nghìn đồng chẵn./.)
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 80 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng kinh tế
9. Hình thức hợp đồng: Trọn gói
10. Quyết định phê duyệt: Số 73/QĐ-TLVHNT ngày 29/06/2015 của Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.
Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam thông báo để các đơn vị có liên quan được biết.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác