Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dây đeo thẻ ABG5

BAN TỔ CHỨC ABG5
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dây đeo thẻ ABG5 - ảnh 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 447/CV-BTCABG5
V/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dây đeo thẻ ABG5

     Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2016

 
 
Kính gửi: Ban biên tập cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự ngiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội -  nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 1793/QĐ-BCĐABG5 ngày 09/6/2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo ABG5 về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 3309/QĐ-BTCABG5 ngày 08/10/2014 của Trưởng Ban Tổ chức ABG5 về việc thành lập Tiểu ban Giao thông, Hậu cần và Dịch vụ công cộng;
Căn cứ Quyết định số 961/QĐ-TCTDTT ngày 25/7/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao về việc giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2016 kinh phí tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG5) của Tổng cục Thể dục thể thao;
Căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-TCTDTT ngày 16/8/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao về việc phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG5) của Trung tâm điều hành ABG5 thuộc Ban Tổ chức ABG5;
Căn cứ Quyết định số 2843/QĐ-BTCABG5 ngày 24/8/2015 của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 về việc giao nhiệm vụ Chủ tài khoản và Kế toán trưởng thuộc Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5;
Căn cứ  Giấy ủy quyền số 07/UQ-BTCABG5 ngày 01/9/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5, chủ tài khoản ABG5;
Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-BTCABG5 ngày 01/8/2016 của Ban Tổ chức ABG5 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức sản xuất, cấp phát thẻ phục vụ Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5, năm 2016 tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1120/QĐ-TCTDTT ngày 17/8/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp thẻ tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5;
Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-BTCABG5 ngày 17/8/2016 của Trưởng Ban Tổ chức ABG5 về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập bản yêu cầu báo giá và đánh giá báo giá gói thầu Cung cấp dây đeo thẻ ABG5;
Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-BTCABG5 ngày 17/8/2016 của Trưởng Ban Tổ chức ABG5 về việc chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định bản yêu cầu báo giá và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dây đeo thẻ ABG5;
Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-BTCABG5 ngày 30/8/2016 của Trưởng Ban Tổ chức ABG5 về việc phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu Cung cấp dây đeo thẻ ABG5;
Căn cứ báo cáo đánh giá báo giá của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ, đơn vị tư vấn lập bản yêu cầu báo giá và đánh giá các báo giá gói thầu Cung cấp dây đeo thẻ ABG5 ;
Căn cứ báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại Hà Thành, đơn vị tư vấn thẩm định bản yêu cầu báo giá và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dây đeo thẻ ABG5;
Căn cứ Quyết định số  445 /QĐ-BTCABG5 ngày 03/9/2016 của Trưởng Ban Tổ chức ABG5 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp dây đeo thẻ ABG5;
Thực hiện quy định tại văn bản số 3264/BVHTTDL-KHTC ngày 19/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện một số điều về công tác đấu thầu nêu tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Ban Tổ chức ABG5 xin gửi tới Ban biên tập cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp dây đeo thẻ ABG5, với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên nhà thầu trúng thầu: Cơ sở Quảng cáo Ánh Dương.
2. Địa chỉ: Số 03 Phù Đổng Thiên Vương, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. Giá trị trúng thầu: 189.800.000 đồng
(Bằng chữ: Một trăm tám mươi chín triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn)
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày 
6. Nguồn vốn: Kinh phí tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5
Trân trọng ./.
Nơi nhận:
  • Như trên;
  • Vụ Kế hoạch, Tài chính;
  • Lưu: VT, BTCABG5, Tâm (7)
TL. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG TIỂU BAN GIAO THÔNG, HẬU CẦN VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG
  
(Đã ký)
 
 
CHÁNH VĂN PHÒNG
TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Nguyễn Hồng Minh
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác