​2 tỷ đồng hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam

​2 tỷ đồng hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam - ảnh 1
Tác phẩm văn học của Quảng Nam. Nguồn: baoquangnam.vn
(Cinet) - UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quy định Chính sách hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam giai đoạn  2017 – 2025. 

Theo đó, khuyến khích hoạt động sáng tạo và phổ biến những tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam có chất lượng nhằm gìn giữ, phát triển các giá trị nhân văn, truyền thống lịch sử, văn hóa Đất Quảng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, động viên văn nghệ sĩ cống hiến tài năng, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, thời gian thực hiện hỗ trợ tác phẩm từ 2017 – 2025 được chia làm 5 đợt, định kỳ 02 năm tổ chức xét chọn một lần; cụ thể vào các năm 2017, 2019, 2021, 2023, 2025.

Các tác phẩm được hỗ trợ phải đáp ứng các tiêu chuẩn: Đạt chất lượng cao về nội dung, giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật và tính sáng tạo;  đáp ứng nhu cầu về chân, thiện, mỹ; phù hợp với đặc trưng văn hóa Quảng Nam và bản sắc văn hóa dân tộc; Có tác dụng sâu sắc, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tùy theo nội dung, chất lượng tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam do Hội đồng thẩm định của tỉnh đánh giá mà mức hỗ trợ khác nhau từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Kinh phí hỗ trợ sáng tạo, phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam cho mỗi đợt xét dự kiến là 400 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ trong 5 đợt của giai đoạn 2017 – 2025 dự kiến là 2 tỷ đồng.

Gia Linh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác