An Giang: Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành văn hóa tầm nhìn đến năm 2030.

An Giang: Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành văn hóa tầm nhìn đến năm 2030. - ảnh 1
Hội đua bò vùng Bảy Núi- An Giang
(Cinet)- 11 định hướng phát triển văn hóa tỉnh An Giang đã được thông qua tại Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được ban hành.
Các định hướng phát triển văn hóa giai đoạn này gồm: Xây dựng Thiết chế văn hóa, Nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, Văn hóa quần chúng; Tuyên truyền cổ động triển lãm; Quảng cáo; Dịch vụ văn hóa; Điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điêu khắc; Thư viện; Bảo tồn, bảo tàng, phát huy giá trị di sản văn hóa;  Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; Đào tạo- nghiên cứu về văn hóa nghệ thuật.
Đến năm 2030, tỉnh đề ra các mục tiêu cần thực hiện: Gắn kết chặt chẽ những hoạt động xây dựng đời sống văn hóa với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội phù hợp với các khu vực, góp phần xây dựng An Giang thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”;
Tiến tới mục tiêu nâng chất toàn diện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ cơ sở đến tỉnh, làm cho phong trào phát triển sâu rộng toàn xã hội; Hoàn thành cơ bản tổng điều tra kiểm kê di sản văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể trên địa bàn toàn tỉnh để bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử- văn hóa và văn hóa phi vật thể; bảo tồn giữ gìn và lưu truyền các loại hình nghệ thuật cổ truyền đặc sắc, văn hóa dân gian của từng vùng, của từng dân tộc; nghề thủ công truyền thống, lễ hội văn hóa ở từng địa phương. Kết hợp hài hòa việc bảo tồn  và phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch…
Về văn hóa nghệ thuật, tiếp tục động viên, thúc đẩy lực lượng văn nghệ sỹ sáng tạo nhiều tác phẩm văn họa, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao. Vừa coi trọng những đề tài về truyền thống dân tộc, vừa bám sát thực tiễn cuộc sống để có được những tác phẩm lớn giá trị cao.
Mở rộng hợp tác giao lưu ngoại giao văn hóa, gắn văn hóa với phát triển du lịch, với các vùng miền trong nước và với các nước.
Hoàn thiện cơ bản thiết chế văn hóa ở cả 3 cấp: Cơ sở, cấp huyện và cấp tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020, cơ bản có các công trình văn hóa của tỉnh, 90% các huyện có Trung tâm văn hóa, Thư viện, Nhà bảo tàng, phòng truyền thống…
Quyết định cũng phê duyệt một số giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch, trong đó nhấn mạnh đến các giải pháp về cơ chế chính sách, tăng cường quản lý nhà nước, giải pháp về vốn đầu tư, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ; nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghê, giải pháp quan hệ đối ngoại.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác