Bảo tồn phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2025

(Cinet)- Tỉnh Quảng Nam phấn đấu hoàn thành 100% thiết chế văn hóa tại các làng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trong giai đoạn 2018-2025.

Bảo tồn phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2025 - ảnh 1Ảnh minh họa.

Dự thảo Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2025” với mục tiêu huy động mọi nguồn lực nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc, góp phần để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Qua đó, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt chú trọng bảo tồn các di sản có nguy cơ bị mai một; phát huy vai trò của các chủ thể văn hóa trong bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh;…

Theo đó, Dự thảo Đề án sẽ được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 2018-2020, phấn đấu 100% huyện miền núi được kiểm kê di tích; xem xét, lựa chọn các di tích, danh lam thắng cảnh tiêu biểu lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh; lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đối với 02-03 di tích tiêu biểu; các di tích được trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị; bảo quản 100% số hiện vật hiện có và hiện vật sưu tầm bổ sung.

Ngoài ra, 100% các loại hình di sản phi vật thể của các dân tộc được kiểm kê, đánh giá. Có 5 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trở lên được lập hồ sơ đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời, hỗ trợ tăng cường năng lực của các chủ thể văn hóa, đề cao các nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng để họ nhận thức, tham gia với vai trò then chốt trong việc tự bảo tồn và phát huy văn hóa của dân tộc mình thông qua các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, trao truyền văn hóa dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia;...

Giai đoạn 2021-2025, tiếp tục thực hiện công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích đã được xếp hạng; 100% dân tộc có các di sản văn hóa tiêu biểu, có giá trị được bảo tồn, phát huy; Có 15 nghệ nhân trở lên được lập hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Phấn đấu hoàn thành 100% thiết chế văn hóa (Nhà làng truyền thống) tại các làng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; thành lập đội văn nghệ quần chúng, được trang bị đầy đủ trang thiết bị, âm thanh, nhạc cụ dân tộc theo tiêu chuẩn và hoạt động thường xuyên;...

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện có khoảng 130.000 đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 8,93% tổng dân số; cư trú chủ yếu tại 71 xã/389 thôn/706 điểm dân cư thuộc 8 huyện miền núi phía Tây của tỉnh; gồm 04 thành phần dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơme, ngữ hệ Nam Á là: Cơ tu, Xơ đăng, Cor và Giẻ - Triêng.

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Từ những chủ trương, chính sách chung của Trung ương, của tỉnh đã được cụ thể hóa thành những chương trình, dự án, kế hoạch để triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả đáng kể.

Lan Anh(t/h)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác