Đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết về phát triển VHNT tại Tuyên Quang

Đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết về phát triển VHNT tại Tuyên Quang - ảnh 1
Toàn cảnh buổi làm việc (nguồn: baotuyenquang.com.vn)
(Cinet)- Ngày 11/4, Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tiến hành khảo sát tình hình triển khai thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng và phát triển VHNT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Theo báo cáo của tỉnh, trong những năm qua, Tuyên Quang luôn quan tâm thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng về phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật, trong đó có Nghị quyết số 23 - NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới và Nghị quyết số 33 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tỉnh luôn coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy địa phương phát triển bền vững. Công tác đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho các tầng lớp nhân dân về truyền thống yêu nước, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được chú trọng; giá trị vǎn hóa và chuẩn mực đạo đức dần được hình thành; góp phần vào sự nghiệp xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân,...
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã đánh giá cao kết quả thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng về phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của tỉnh Tuyên Quang. Bên cạnh đó, để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và giải quyết kịp thời những khúc mắc còn tồn tại, đồng chí đề nghị lãnh đạo tỉnh cần tiếp tục quan tâm tới việc triển khai, quán triệt các quan điểm, nội dung của các nghị quyết về văn hóa, văn học, nghệ thuật; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác về văn hóa, văn học, nghệ thuật, đặc biệt là đội ngũ văn nghệ sĩ là người dân tộc thiểu số; gắn kết văn hóa, văn học - nghệ thuật với sự phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch của tỉnh; đồng thời tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác