Đánh giá tình hình triển khai thực hiện nghị quyết về phát triển VHNT tại Lạng Sơn

Đánh giá tình hình triển khai thực hiện nghị quyết về phát triển VHNT tại Lạng Sơn - ảnh 1
Đánh giá tình hình triển khai thực hiện nghị quyết về phát triên VHNT tại Lạng Sơn (nguồn: tuyengiao.vn)
(Cinet)- Ngày 15/3/2016, Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tiến hành khảo sát tình hình triển khai thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng và phát triển VHNT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Cụ thể, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị, khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới, tỉnh Lạng Sơn đã và đang duy trì thực hiện tương đối tốt và hiệu quả thông qua các cơ chế, chính sách hợp lý đối với các văn nghệ sĩ. Hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh có nhiều đổi mới, số lượng và chất lượng tác phẩm ngày càng gia tăng, trong đó có nhiều tác phẩm đã giành giải cao trong các cuộc thi của quốc gia và địa phương. Công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật được chú trọng thực hiện. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được tăng cường, đẩy mạnh. Bên cạnh đó, tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động văn học nghệ thuật như: triển lãm, chương trình biểu diễn; xuất bản sách, báo, tạp chí phục vụ các sự kiện chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, tổ chức Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc thi thể loại ký viết về “Gương điển hình tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2015”, mở các Trại sáng tác văn học …. 
Về việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, trong năm qua, lãnh đạo các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng  cho các tầng lớp nhân dân về truyền thống yêu nước, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giá trị vǎn hóa và chuẩn mực đạo đức dần được hình thành; việc xây dựng môi trường văn hóa và đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú luôn được chú trọng. Phong trào văn hoá, thể thao quần chúng được phát triển rộng khắp, có sức lan tỏa sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, sâu rộng, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển văn hoá, xây dựng con người thanh lịch - văn minh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Đẩy mạnh giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa, tạo mối quan hệ giao lưu, đối ngoại. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa được đẩy mạnh, phát huy được các nguồn lực của xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân...
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản quản lý của Đảng và Nhà nước,  nâng cao nhận thức và hành động đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật, xác định phát triển văn học nghệ thuật là trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, lãnh đạo các cấp sẽ tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
Hằng Đinh (Tổng hợp từ tuyengiao.vn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác