Hà Nội : Sơ kết 5 năm về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội”

Hà Nội : Sơ kết 5 năm về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội” - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội”.
Hội nghị sơ kết Chỉ thị sẽ được thành phố tổ chức trong tháng 10.2015.
Các Quận, Huyện, Thị ủy, đảng ủy khối và trực thuộc, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố chủ động triển khai các nội dung sơ kết theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 30.9.
Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 46 là nhiệm vụ quan trọng nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quán triệt, triển khai và tố chức thực hiện Chỉ thị; chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.
Từ đó, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới nhằm phát huy những mặt mạnh, khắc phục hạn chế, yếu kém; khẳng định tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; giúp quần chúng nhân dân nhận thức được tầm quan trọng và trách nhiệm của mỗi cá nhân, của cộng đồng trong đấu tranh chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội.
Gắn triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 46 với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2011 - 2015”.
UBND TP Hà Nội cũng đã  yêu cầu các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố, Hải quan thành phố phối hợp, cho ý kiến về việc thực hiện kế hoạch trên.
Sở Văn hóa và Thể thao có nhiệm vụ xây dựng báo cáo sơ kết công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa và dịch vụ văn hóa; kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đánh giá sâu kết quả triển khai xây dụng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; kết quả phối họp với các sở, ngành liên quan trong thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW về “chống sự xâm nhập của các sản phẩm độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội”.
Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng báo cáo sơ kết công tác quản lý nhà nước trên hệ thống thông tin đại chúng, đặc biệt nêu rõ các giải pháp kỹ thuật để ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại trên mạng internet, các thiết bị kỹ thuật số; kết quả tuyên truyền trên báo đài, truyền thông đại chúng về nhiệm vụ chống sự xâm nhập và tác hại của các sản phẩm văn hóa độc hại, về các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và thành phố có liên quan; việc phát hiện, biểu dương những điển hình tốt, tiêu biểu...
Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng báo cáo sơ kết công tác tuyên truyền Chỉ thị số 46-CT/TW về “chống sự xâm nhập của các sản phẩm độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội”; việc giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao khả năng nhận biết cho học sinh, sinh viên trong nhà trường để bài trừ, tẩy chay các sản phẩm văn hóa độc hại; đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”.
Công an thành phố, Hải quan thành phố báo cáo sơ kết nội dung phối hợp đồng bộ, thường xuyên với các ngành chức năng trong quản lý nhập khẩu, kiểm soát, kiểm định, xử lý các sản phẩm văn hóa độc hại; nêu rõ kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 213-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật, Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “về nhiệm vụ tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa”...
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác