Hội thảo khoa học “Phát triển văn học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế”

Hội thảo khoa học “Phát triển văn học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế” - ảnh 1
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VOV)
(Cinet)- Ngày 15/5, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển văn học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế” nhằm tổng kết, đánh giá thành tựu và những vấn đề đang đặt ra cho văn học Việt Nam sau 30 năm đổi mới.
Báo cáo đề dẫn hội thảo nêu rõ: Sau gần 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, cùng với những thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, văn học Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên con đường hiện đại hóa và hội nhập văn học với thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, văn học thời kì đổi mới còn nhiều hạn chế, bất cập, vẫn chưa có những kết tinh nghệ thuật tầm cỡ và những công trình khoa học xã hội và nhân văn bề thế, sâu sắc. Do vậy, xuất phát từ quan điểm đổi mới và phát triển bền vững, chúng ta cần phải cắt nghĩa, đánh giá văn học thời kì đổi mới một cách khách quan, lấy đổi mới làm tư tưởng chủ đạo, lấy hiện đại hóa làm tinh thần cốt lõi của phát triển và hội nhập quốc tế.
Các báo cáo tham luận trình bày tại hội thảo đã tập trung vào 2 chủ đề gồm đổi mới lý luận và nghiên cứu văn học; thực tiễn sáng tác và tiếp nhận văn học.
Trong chủ đề “Đổi mới lý luận và nghiên cứu văn học”, nổi bật là những tham luận “Phải vận dụng lý luận văn học nước ngoài để nghiên cứu phát triển lý luận văn học Việt Nam từ di sản đến hiện trạng” của Giáo sư Phương Lựu; “Văn học Việt Nam thế kỷ XX - Nhìn từ lý thuyết hệ hình” của phó giáo sư tiến sỹ Đỗ Lai Thúy; tham luận “Về một hướng tiếp cận khả thi trong nghiên cứu văn học” của giáo sư tiến sỹ Lộc Phương Thủy...
Với chủ đề “Thực tiễn sáng tác và tiếp nhận văn học” có các tham luận tiêu biểu như “Đổi mới và truyền thống trong văn học Việt Nam hiện nay” của phó giáo sư tiến sỹ Đặng Anh Đào; “Dân chủ hóa - Xu hướng vận động và thành tựu của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới” của phó giáo sư Nguyễn Văn Long…
Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng để tiếp tục phát triển nền văn học Việt Nam hiện đại, nhân văn, giàu bản sắc dân tộc, cần xây dựng nền văn học Việt Nam phải là nền văn học nhân văn, mang tư tưởng tiến bộ của thời đại, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng làm nền tảng tư tưởng, đồng thời phát huy cao nhất bản sắc văn hóa, tiếp thu hợp lý tinh hoa văn hóa của nhân loại để làm phong phú thêm cho nền văn học dân tộc. Đồng thời, tạo lập môi trường phát triển thuận lợi để nhà văn phát huy cao nhất tài năng và tâm huyết trong sáng tạo nghệ thuật, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp đổi mới của dân tộc; tăng cường mở rộng giao lưu văn hóa, đẩy mạnh công tác dịch thuật văn học, chủ động giới thiệu tinh hoa văn học nhân loại nhằm nâng cao chất lượng và trình độ hội nhập, nâng tầm văn hóa nhà văn và khuyến khích vai trò tích cực của công chúng; khuyến khích chiều sâu khái quát của phê bình, chú ý đẩy mạnh tính chuyên nghiệp của hoạt động văn học và hoạt động phê bình.
T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác