Hội thảo khoa học “Tuyên ngôn Độc lập - Giá trị dân tộc và thời đại”

Hội thảo khoa học “Tuyên ngôn Độc lập - Giá trị dân tộc và thời đại” - ảnh 1
Hội thảo khoa học “Tuyên ngôn Độc lập - Giá trị dân tộc và thời đại”
(Cinet)- Ngày 28/8, Hội thảo khoa học “Tuyên ngôn Độc lập - Giá trị dân tộc và thời đại” do Bảo tàng Hồ Chí Minh, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ chủ tịch, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.
Hội thảo tập trung vào các chủ đề: Tuyên ngôn độc lập - văn kiện kết tinh truyền thống yêu nước, khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam; Tuyên ngôn độc lập - văn kiện khai sinh ra nước Việt Nam mới, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên của độc lập, tự do, hạnh phúc; Tuyên ngôn độc lập - văn kiện đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tư tưởng nhân loại về quyền con người, quyền dân tộc; Tuyên ngôn độc lập - ngọn cờ cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới và chủ đề Tuyên ngôn độc lập - kết tinh các giá trị nhân văn cao cả của dân tộc và nhân loại.
Tại đây, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 48 bản tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học. Các báo cáo tập trung làm rõ 3 nhóm vấn đề cơ bản: Về Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Về Tuyên ngôn độc lập và Sự tiếp nối tinh thần của Tuyên ngôn độc lập.
Bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam được Hồ Chí Minh soạn thảo, và đọc trước công chúng tại vườn hoa Ba Đình (nay là quảng trường Ba Đình) ngày 2 tháng 9 năm 1945. Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện khẳng định và kết tinh giá trị truyền thống yêu nước và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc từ bao đời; khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của toàn thể dân tộc Việt Nam “quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.
Nhấn mạnh ý nghĩa vô cùng to lớn đối với dân tộc Việt Nam, các đại biểu đều có chung quan điểm đánh giá Tuyên ngôn độc lập chính là kết tinh các giá trị nhân văn cao cả của dân tộc và nhân loại, ra đời đã 70 năm nhưng Tuyên ngôn Độc lập vẫn mang tính thời sự sâu sắc cả trên bình diện trong nước và quốc tế.  Tuyên ngôn Độc lập thực sự là bản tuyên ngôn bất hủ, có sức sống trường tồn. Tư tưởng chủ đạo của Tuyên ngôn Độc lập vẫn đang soi đường cho dân tộc Việt Nam trên hành trình củng cố, giữ gìn độc lập, tự do, hạnh phúc.
Trao đổi về tư tưởng Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập, TS Đặng Văn Thái (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) phân tích: Tuyên ngôn Độc lập đánh dấu một kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trên phương diện lịch sử tư tưởng nhân loại, bản Tuyên ngôn Độc lập đã kế thừa và phát triển lên một tầm cao mới những tư tưởng về quyền con người của cuộc cách mạng dân chủ tư sản của Mỹ và cách mạng dân chủ tư sản Pháp, đồng thời là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, nhất là tư tưởng của Lênin về quyền tự quyết dân tộc.
Hội thảo là một hoạt động vô cùng thiết thực và ý nghĩa khi ngày Quốc khánh 2/9 đang đến gần. Đây là dịp để công chúng có thể  tìm hiểu và nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa và giá trị to lớn của  bản Tuyên ngôn Độc lập.  
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác