Hội thảo “Phát triển văn hóa qua Văn kiện Đại hội XI”

Ngày 13.10, Viện Văn hóa, Trường ĐHVH Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Vấn đề phát triển văn hóa qua văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng”.

Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ VHTTDL và đông đảo các nhà quản lý, các nhà khoa học đã và đang công tác tại các cơ quan trung ương, địa phương và các viện nghiên cứu, các cơ quan trong và ngoài ngành văn hóa.

41 tham luận của các nhà khoa học tại hội thảo đã xoay quanh về nhận thức mục tiêu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mà các văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đề ra. Nhiều bản báo cáo, tham luận cũng tập trung vào những nhận thức, quan điểm, chủ trương của Đảng tại Đại hội lần thứ XI về nhân tố con người và phát triển nguồn nhân lực con người trong thời kỳ mới. Đẩy mạnh công tác du lịch văn hóa, ngoại giao văn hóa…, đưa văn hóa Việt Nam đến với bạn bè năm châu.

Một số lĩnh vực văn hóa cụ thể như: văn hóa kinh tế, văn hóa đạo đức, văn hóa gia đình…; vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; vấn đề xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nhất là khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay và việc nâng cao hiệu quả quản lý văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa… cũng đã được nhiều tham luận đề cập tới.

Theo VH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác