Hội thảo, tập huấn tăng cường năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính năm 2014

Hội thảo, tập huấn tăng cường năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính năm 2014 - ảnh 1
Hội thảo, tập huấn tăng cường năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính năm 2014 - ảnh 2
Đại biểu tham dự và trình bày tại Hội thảo
(Cinet)- Hội thảo, tập huấn tăng cường năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính năm 2014 đã diễn ra vào lúc 14h, ngày 23/12/2014 tại Hội trường Thư viện Quốc gia Việt Nam.
Hội thảo phổ biến ý nghĩa, nội dung, tầm quan trọng và yêu cầu của công tác cải cách hành chính trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch đồng thời đảm bảo việc các cán bộ, công chức có nhận thức và cách làm thống nhất; thực hành tốt các nội dung được tập huấn để áp dụng hiệu quả trong giải quyết công việc.
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nghiêm Thanh Hải, Chuyên viên chính Vụ đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phổ biến, hướng dẫn nội dung Quyết định 19/2014/QĐ-TTG ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính nhà nước và Thông tư 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 19/2014/QĐ-TTg. Theo đó:
Các bước xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng sẽ được thực hiện theo bốn bước: Xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng (căn cứ vào Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng, cơ quan); Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.
Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng: Hệ thống văn bản mẫu, hướng dẫn xác định danh mục các thủ tục hành chính (nếu có) và quy trình xử lý công việc mẫu trong cơ quan. Các Bộ, ngành có trách nhiệm xây dựng, sửa đổi, bổ sung và công bố mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng cho các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc.
Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát tình hình thực hiện, lập, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt kế hoạch triển khai, dự trù kinh phí để thực hiện các hoạt động: Tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành, địa phương; tuyên truyền, đào tạo; kiểm tra đối với việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành, địa phương; thuê tổ chức chứng nhận để phối hợp kiểm tra và các hoạt động khác có liên quan.
Cơ quan áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng có thể thuê tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia tư vấn độc lập hướng dẫn và tư vấn trong việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.
Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể thuê tổ chức chứng nhận phối hợp kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, ngành, địa phương nhằm đánh giá một cách hệ thống, khách quan để xác định mức độ phù hợp đối với các yêu cầu được quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008.
Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành, địa phương theo các quy định tại Quyết định này, quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và quy định khác của pháp luật có liên quan nhằm bảo đảm tính hiệu lực và hiệu quả của việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.
Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ phổ biến và hướng dẫn thực hiện nội dung Quyết định số 1383/QĐ-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và công văn số 1159/BNV-CCHC ngày 10/4/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai Quyết định số 1383/QĐ-BNV. Cụ thể, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn triển khai Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước bằng phương pháp điều tra xã hội học qua 7 bước cơ bản:
Bước 1: Chọn dịch vụ khảo sát: thực hiện trên 3 phạm vi (toàn quốc, cấp tỉnh và cấp bộ)
Bước 2: Xác định đối tượng và quy mô mẫu điều tra (Cỡ mẫu). Trong đó, đối tượng điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước là những người dân, tổ chức đã giải quyết thủ tục hành chính ở 06 lĩnh vực dịch vụ hành chính Bộ Nội vụ đã chọn hoặc các dịch vụ hành chính khác do các bộ, các tỉnh đã chọn.
Bước 3: Chọn mẫu điều tra: Thực hiện chọn mẫu trên 3 phạm vi (toàn quốc, cấp tỉnh và cấp bộ)
Bước 4: Xây dựng bộ câu hỏi điều tra xã hội học: gồm Bộ câu hỏi điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính phạm vi toàn quốc và Bộ câu hỏi điều tra xã hội học để xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính phạm vi cấp tỉnh, cấp bộ.
Bước 5: Tổ chức điều tra xã hội học: Việc tổ chức điều tra xã hội học được thực hiện dưới hình thức phát phiếu hỏi để người dân, tổ chức tự nghiên cứu và trả lời. Các bộ, các tỉnh có thể áp dụng một hoặc nhiều phương pháp điều tra trong số các phương thức như: Gặp trực tiếp người dân, tổ chức tại địa bàn; gửi phiếu qua đường bưu điện; tập trung người dân đến một địa điểm để trả lời phiếu và điều tra trực tuyến trên mạng điện tử.
Bước 6: Tổng hợp, phân tích số liệu: bao gồm Phần mềm thống kê và tính toán các chỉ số.
Bước 7: Xây dựng Báo cáo kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính dựa trên cơ sở triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và kết quả tổng hợp, phân tích, tính toán các chỉ số trên phạm vi toàn quốc hoặc cấp bộ, cấp tỉnh. Nội dung báo cáo gồm có: Giới thiệu chung về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính; kết quả điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính; Nhận xét và kiến nghị; Các phụ lục.
Qua đó, Hội thảo đã góp phần thực hiện mục tiêu bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng cần thiết về cải cách hành chính; tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách cải cách hành chính và đáp ứng yêu cầu tham mưu, triển khai, theo dõi công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị.
Đ.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác