Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Lý luận, phê bình văn học

Ngày 16/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổng kết năm 2012 và bàn định hướng năm 2013

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 5, nhằm kiểm điểm, đánh giá các hoạt động của Hội đồng trong năm 2012; thảo luận về những nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

Năm 2012, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương có bước chuyển mới trong phối hợp, kết hợp giữa Hội đồng với một số Hội chuyên ngành ở Trung ương và địa phương mở lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác lý luận, phê bình; tổ chức các hội thảo, tọa đàm về chủ đề “Sáng tạo văn học, nghệ thuật về đề tài lịch sử; “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phê bình văn học”.

Năm 2013, Hội đồng tập trung hoàn thành tốt những hoạt động chính như: triển khai thực hiện Đề án khoa học công nghệ cấp nhà nước "Lý luận văn nghệ ở Việt Nam – Thực tiễn và định hướng phát triển"; tiếp tục cải tiến, đổi mới và nâng cao nội dung, chất lượng Tạp chí Lý luận, phê bình văn học-nghệ thuật.

Hội đồng tiếp tục tham gia tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; triển khai khảo sát tình hình triển khai Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới"; Thông báo Kết luận số 213 của Ban Bí thư về Đề án “Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật”; Chỉ thị số 46 của Ban Bí thư (khóa X) về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội tại một số Bộ, ngành và địa phương./.

Theo VOV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác