Lâm Đồng: Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet)- Để khắc phục những khó khăn và hạn chế còn tồn tại, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2016-2020 sẽ tiếp tục được tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng một cách toàn diện.
 
Lâm Đồng: Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 1
Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. (nguồn: qdnd.vn)

Cụ thể, tại văn bản số 07/UBND-VX2 của UBND tỉnh Lâm Đồng, để nâng cao chất lượng Phong trào, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về chủ trương, mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào TDĐKXDĐSVH.

Việc triển khai thực hiện Phong trào phải gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chương trình xây dựng Nông thôn mới và phong trào “Thi đua yêu nước” ở các địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa; thực hiện nghiêm túc, công khai việc kiểm tra, bình xét, công nhận và khen thưởng theo quy định. Bố trí kinh phí hoạt động phong trào theo Thông tư Liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ VHTTDL; Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện Phong trào tại cơ sở để kịp thời chấn chỉnh và hướng dẫn các địa phương từng bước nâng cao chất lượng Phong trào.

D.H (Tổng hợp)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác