Nghệ An: Xây dựng con người, gia đình văn hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển

(Cinet)- UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.
 
Nghệ An: Xây dựng con người, gia đình văn hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: chinhphu.vn

Theo đó, tỉnh Nghệ An đặt ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 83-85% gia đình văn hóa; 62-65% làng, bản, khối phố văn hóa; 60-65% xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa đạt chuẩn của Bộ VHTTDL; 90% trường học đưa dân ca Ví Dặm và các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản của địa phương vào chương trình dạy học…

Trên cơ sở 7 mục tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra, UBND tỉnh đã xác định các nội dung cần triển khai thực hiện, cụ thể như: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa; Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Xây dựng Đề án “Bảo tồn và phát huy các phong tục tập quán, nghi lễ văn hóa truyền thống tốt đẹp, trình diễn dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số”; Xây dựng, phát triển các hình thức hoạt động văn hóa cộng đồng nhằm nâng cao trình độ dân trí và giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho quần chúng nhân dân; Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn”…

Việc ban hành Kế hoạch hành động nhằm xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa hướng tới chân - thiện - mỹ, tiếp thu tinh hoa văn hóa thời đại, thấm nhuần tinh thần dân tộc và bản sắc văn hóa xứ Nghệ.

T.T
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác