Ninh Bình: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

(Cinet)- UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
 
Ninh Bình: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế - ảnh 1
Bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị các di sản văn hóa là mục tiêu của Kế hoạch.
Ảnh minh họa. Nguồn: trangandanhthang.vn

Mục tiêu chung của Kế hoạch hướng tới xây dựng văn hóa và con người Ninh Bình trên cơ sở kế thừa những giá trị truyền thống của vùng đất Cố đô lịch sử thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ, tiến bộ hướng đến các giá trị chân-thiện-mỹ; Củng cố, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị văn hóa, phát triển văn học nghệ thuật; Bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể…

Đến năm 2020, tỉnh Ninh Bình phấn đấu 85% số hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa, 80% số làng (thôn, xóm) đạt danh hiệu làng văn hóa, 85% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 75% xã đạt chuẩn văn hóa nông tôn mới; 55% phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; 100% số làng (thôn, xóm), tổ dân phố có nhà văn hóa-khu thể thao; xây dựng tủ sách gắn với nhà văn hóa; hàng năm ngân sách tỉnh bố trí kinh phí tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp từ 20-25 di tích cấp tỉnh, dành kinh phí đối ứng để tu bổ, tôn tạo các di tích quốc gia; động viên đội ngũ văn nghệ sỹ tích cực sáng tác những tác phẩm có chất lượng; từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi…

Để thực hiện mục tiêu, tỉnh đề ra 7 nhóm giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Xây dựng con người Ninh Bình phát triển toàn diện; Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị; Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa; Củng cố, xây dựng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật; Tăng cường hợp tác, giao lưu về văn hóa, nghệ thuật.

Việc ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch này sẽ góp phần tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng văn hóa, con người Ninh Bình đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác