Quyết định số 306/QĐ-BVHTTDL ngày 18/02: Tổ chức Triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 3 (2009-2014)

(Cinet)- Quyết định số 306/QĐ-BVHTTDL ngày 18/02 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 3 (2009-2014).

Triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 2 năm 2009.Triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 2 năm 2009.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL; xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Bộ trưởng Bộ VHTTDL giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan tổ chức Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 3 (2009-2014) trong năm 2014.

Kinh phí tổ chức Triển lãm lấy từ kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2014 theo quy định hiện hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.H   

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác