Tăng cường vai trò của người có uy tín đối với công tác dân tộc trong vùng dân tộc thiểu số

Tăng cường vai trò của người có uy tín đối với công tác dân tộc trong vùng dân tộc thiểu số - ảnh 1
Người có uy tín có vai trò quan trọng trong sự phát triển của cộng đồng.
Ảnh: minh họa
 
(Cinet)- Ủy ban Dân tộc có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín đối với công tác dân tộc trong vùng dân tộc thiểu số”.
Trong công cuộc xây dựng, đổi mới hội nhập và phát triển đất nước hiện nay, Đảng và Nhà nước ta rất chú trọng tới những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tại Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định: “người có uy tín là người được đồng bào dân tộc thiểu số tín nhiệm, tự nguyện đến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tranh thủ ý kiến; có mối liên hệ chặt chẽ và ảnh hưởng nhất định với cộng đồng dân cư ờ vùng đồng bào dân tộc thiểu số; có khả năng tác động, chi phối, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số. Người có uy tín có thể là người cao tuổi hoặc trẻ tuổi, là trí thức hoặc người thành đạt trong lao động sản xuất kinh doanh, trong hoạt động xã hội hoặc người hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; là chồ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động, tồ chức đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triền kinh té- xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và giừ gìn khối đại đoàn kết toàn dân”.
Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín có vị trí, vai trò quan trọng đối với gia đình, dòng họ, dòng tộc, cộng đồng dân cư và ảnh hường quyết định đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội (trong sinh hoạt, lao động sản xuất, thực hiện các nghi lễ tín ngưỡng, bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự làng bản khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp...) của đồng bào các dân tộc thiểu sổ.
Trong đời sống cộng đồng, người có uy tín có vị trí và vai trò quan trọng không thể thiểu đổi với sự phát triển của cộng đồng và tộc người. Trên những bình diện khác nhau, họ đều đóng vai trò là người đầu tàu trong sự vận hành của xã hội: duy trì phong tục tập quán tập tục, ổn định trật tự an toàn xã hội, phát triển sản xuất, thực hiện giải quyết các mối quan hệ với các cộng đồng khác và với bộ máy hành chính Nhà nước ở địa phương.
Như vậy, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số hiện nay vẫn có vị trí, vai trò hết sức to lớn, là cầu nối với cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên các lĩnh vực: tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự xã hội trong cộng đồng; phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình và cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái; giữ gìn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp; bài trừ những hủ tục lạc hậu, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sổng văn hóa mới, nông thôn mới... ở địa phương.
Theo Tờ trình số 17/TTr-UBDT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Ủy Ban Dân tộc: Trong Hội nghị tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2011-2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 tổ chức tại tỉnh Lào Cai, UBDT đã xin ý kiến góp ý về Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín đối với công tác dân tộc trong vùng dân tộc thiểu số”. Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện các Bộ, ngành và địa phương đã đồng thuận với dự thảo Đề án, một số ý kiến góp ý về kinh phí và tổ chức thực hiện, ủy ban Dân tộc đã tiếp thu, hoàn thiện. Mặt khác, dự thảo Đề án nêu trên đã được tổ chức lấy ý kiến nhiều lần qua các hội nghị, hội thảo, ý kiến bằng văn bản cùa các Bộ, ngành, địa phương, ủy ban Dân tộc đã giải trình, tiếp thu, hoàn thiện các văn bản dự thảo theo quy trình. Đến nay, Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín đối với công tác dân tộc trong vùng dân tộc thiểu số” đã đảm bảo đầy đủ điều kiện, hồ sơ thủ tục theo quy định, UBDT trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
LA

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác