Thanh Hóa: Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020

(Cinet)- UBND tỉnh Thanh hóa đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Việc triển khai kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt, cụ thể hóa nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 936/QĐ-TTg; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.
 
Thanh Hóa: Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 - ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: svhttdl.thanhhoa.gov.vn)

Đối tượng thực hiện của Kế hoạch là các di sản văn hóa thế giới, các di tích được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, di tích; các di sản văn hóa phi vật thể, lễ hội dân gian tiêu biểu của dân tộc trên địa bàn tỉnh; làng, bản, buôn truyền thống thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, các huyện miền núi có tiềm năng khai thác, phát triển du lịch văn hóa; các thiết chế văn hóa cấp tỉnh, cấp huyện; đội tuyên truyền lưu động; các cơ sở, điểm vui chơi giải trí cho trẻ em; các rạp biểu diễn nghệ thuật, các đoàn nghệ thuật truyền thống.

Đến năm 2020, mục tiêu chung được đặt ra là bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu của quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; ngăn chặn các nguy cơ bị mất di tích, bị hủy hoại và xuống cấp nghiêm trọng. Tập trung điều tra thống kê tổng thể, xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa phi vật thể, đánh giá tổng thể hiện trạng và đề xuất phương án bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh; lập hồ sơ khoa học và đề cử danh mục văn hóa phi vật thể cấp tỉnh, cấp quốc gia. Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, diễn viên cho các loại hình nghệ thuật. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa và xây dựng cơ chế chính sách, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xã hội hóa, gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - với phát triển văn hóa. Tăng cường đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, theo hướng hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị và chuyên môn hóa cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có năng lực, trình độ chuyên môn. Thực hiện Đề án Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa giai đoạn 2012-2020 tỉnh Thanh Hóa.

Các nội dung thực hiện bao gồm: dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa; dự án phát triển các loại hình nghệ thuật biểu diễn./.

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác