Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về VHNT

(Cinet) – Văn bản số 139/QĐ - TTg ngày 3/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật lần thứ 4, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật lần thứ 3.

Theo đó, Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật lần thứ 4, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật lần thứ 3 gồm 31 thành viên do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh làm chủ tịch.

Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật lần thứ 4, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật lần thứ 3 có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, lựa chọn những tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình văn học, nghệ thuật đủ tiêu chuẩn và đúng thủ tục để trình Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc:s Các phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất 3/4 tổng số thành viên của Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng. Những tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng phải được ít nhất 3/4 số phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng.

Văn bản cũng nêu rõ, căn cứ kết luận, kiến nghị của các Hội đồng chuyên ngành và tiêu chuẩn đối với mỗi loại giải thưởng, Hội đồng tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình; lập Danh sách các tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình được đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật theo từng lĩnh vực và thông báo công khai Danh sách này trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi có kết quả xét tặng của Hội đồng.

Đồng thời, thành viên Hội đồng không tham gia thảo luận và bỏ phiếu đánh giá đối với tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình mà mình là tác giả, đồng tác giả hoặc có quyền, lợi ích liên quan hoặc có lý do khác làm ảnh hưởng đến tính khách quan của việc xét thưởng.

Sau khi tổng hợp kết quả xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật và tham khảo, tiếp thu ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng (nếu có), Hội đồng gửi hồ sơ đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, trình Chủ tịch nước.

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác