Thực hiện hiệu quả công tác Văn hóa dân tộc 6 tháng đầu năm 2016

(Cinet)- Trong 6 tháng đầu năm 2016, Vụ Văn hoá dân tộc đã triển khai các hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường nhận thức của các cấp, ban, ngành, đoàn thể và đồng bào các dân tộc về thời cơ cũng như thách thức của công tác văn hóa nói chung, văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng, góp phần tăng cường đoàn kết các dân tộc trong tình hình mới.

Công tác văn hóa dân tộc đạt được nhiều kết quả

Thực hiện công tác văn hóa dân tộc 6 tháng đầu năm 2016, Vụ Văn hóa dân tộc đã tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt giao lưu các văn nghệ sỹ người DTTS được phong tặng Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú, Nghệ nhân ưu tú... và Hội thảo về giải pháp trong sưu tầm, bảo tồn phát huy di sản văn hóa, văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số năm 2016. Qua đó, tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vị trí, vai trò, trách nhiệm của các văn nghệ sỹ, nghệ nhân các dân tộc thiểu số nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn bảo vệ và phát triển bền vững đất nước.
 
Thực hiện hiệu quả công tác Văn hóa dân tộc 6 tháng đầu năm 2016 - ảnh 1
Tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt giao lưu các văn nghệ sỹ người DTTS. (Ảnh:Hà Tuấn)

Tổ chức mở 03 lớp truyền dạy văn hóa phi vật thế cho dân tộc Bố Y tại tỉnh Lào Cai; dân tộc Mảng tại tỉnh Lai Châu và dân tộc Cống tại tỉnh Điện Biên…; Tổ chức mở 02 lớp tập huấn cho các nghệ nhân và người uy tín trong cộng đồng, truyền dạy các giá trị văn hóa nghệ thuật, tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc tại vùng đặc biệt khó khăn tuyến biên giới Việt-Lào-Campuchia và vùng DTTS, thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại 02 tỉnh Quảng Bình và An Giang; 01 lớp tập huấn cho các tuyên truyền viên, người làm công tác dân tộc, người có uy tín trong cộng đồng phát huy vai trò tuyên truyền vận động đồng bào trong việc thực hiện nếp sống văn minh, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Yên Bái…

Ở các địa phương, công tác quản lý nhà nước về văn hóa nói chung, văn hóa các DTTS nói riêng cũng được quan tâm chú trọng. Hầu hết các tỉnh có đồng bào DTTS đã thực hiện Đề án Bảo tồn và phát triển văn hóa các DTTS Việt Nam đến năm 2020. Các hoạt động văn hóa ở địa bàn cơ sở được duy trì, tổ chức nhân ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4). Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch cấp tỉnh cũng tiếp tục được triển khai thực hiện tại các địa phương vùng DTTS…

Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền văn hóa văn nghệ, lễ hội, các hoạt động nghiên cứu khoa học, kiếm kê, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể được quan tâm thực hiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thuận lợi cho văn hóa các dân tộc phát triển, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
 
Thực hiện hiệu quả công tác Văn hóa dân tộc 6 tháng đầu năm 2016 - ảnh 2
Tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4. (Ảnh: Hà Tuấn)

Công tác văn hóa dân tộc gặp nhiều khó khăn

Bên cạnh những thành tựu đạt được, việc thực hiện công tác văn hóa cũng gặp không ít những khó khăn do các tỉnh vùng DTTS còn nghèo, địa bàn rộng, mật độ dân cư thưa và không tập trung, một số các dân tộc sống đan xen, tiếng nói, phong tục tập quán không giống nhau, cơ sở hạ tầng thấp kém, chủ yếu sống xa trung tâm, trình độ dân trí phát triển không đều. Khoảng cách về mức hưởng thụ và sáng tạo văn hóa giữa các dân tộc, vùng sâu, vùng xa với đô thị còn chênh lệch khá cao. Nhận thức về việc bảo tồn và phát triển văn hóa DTTS của cộng đồng chưa sâu; chưa xác định được tầm quan trọng của công tác bảo tồn gìn giữ và phát triển.

Ngoài ra, một số chương trình, đề án về bảo tồn và phát huy văn hóa DTTS được xây dựng và phê duyệt nhưng thiếu nguồn kinh phí nên triển khai khó khăn, phải thực hiện lồng ghép hoặc đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu. Chính sách giáo dục chưa đảm bảo đầy đủ và chưa có những chính sách, biện pháp hữu hiệu trong việc dạy và học chữ, học tiếng đối với học sinh các dân tộc thiểu số mà đây chính là vấn đề then chốt trong việc bảo tồn và phát triến văn hóa của mỗi dân tộc. Kinh phí dành cho công tác văn hóa nhìn chung còn thấp. Đặc biệt, các tỉnh miền núi do nguồn thu ngân sách hạn hẹp nên việc bố trí nguồn lực để phát triển sự nghiệp văn hóa trên địa bàn hết sức khó khăn, chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát triến văn hóa vùng đồng bào DTTS.

Hệ thống các thiết chế và cơ sở vật chất ở vùng DTTS tuy đã được quan tâm nhưng nhìn chung vẫn ở tình trạng xuống cấp, chắp vá, thiếu đồng bộ và hiệu quả sử dụng còn thấp. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ quản lý và làm công tác văn hoá vùng đồng bào DTTS tuy nhiệt tình nhưng còn thiếu và yếu nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực.
 
Thực hiện hiệu quả công tác Văn hóa dân tộc 6 tháng đầu năm 2016 - ảnh 3
Việc bảo tồn văn hóa dân tộc còn gặp nhiều khó khăn. (Ảnh Hà Tuấn)

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác văn hóa ở vùng DTTS, Vụ Văn hoá dân tộc cũng tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Bộ một số giải pháp như: tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả thiết thực Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Chỉ thị số 1971/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa vùng đồng bào các DTTS Việt Nam đến năm 2020”. Đây là những văn bản cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương Đảng về công tác dân tộc nói chung, công tác văn hóa vùng đồng bào DTTS nói riêng trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa trong đó cần dành ưu tiên hơn nữa cho văn hóa các DTTS, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng cao, vùng trọng điếm, vùng đặc biệt khó khăn.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác văn hóa dân tộc thời gian tới

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác văn hóa, trong thời gian tới, Vụ Văn hóa Dân tộc sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục chuẩn bị triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa các DTTS trong năm 2016: Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch dân tộc vùng đồng bào Chăm năm 2016, tại tỉnh An Giang; Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II - năm 2016, tại tỉnh Hà Giang; Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIII năm 2016 tại tỉnh Lào Cai; Liên hoan tổ đội tuyên truyền văn hóa biên giới khu vực phía Bắc.
 
Thực hiện hiệu quả công tác Văn hóa dân tộc 6 tháng đầu năm 2016 - ảnh 4
Hoàn thiện kế hoạch chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II - năm 2016, tại tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Hà Tuấn)

Hai là, tiếp tục chuẩn bị triển khai mở các lớp tập huấn còn lại trong năm 2016: Tổ chức mở lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể tại các tỉnh: Hà Giang, Thái Nguyên; Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa, thể thao và du lịch cho đối tượng là cán bộ văn hóa tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo tại Gia Lai; Tổ chức 04 lớp tập huấn tại 02 tỉnh Cao Bằng và Sơn La về nâng cao và phát huy vai trò của cán bộ văn hóa xã, người uy tín, trưởng thôn bản về công tác tuyên truyền phố biến pháp luật, nâng cao nhận thức của đồng bào; Lớp tập huấn nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính cho cán bộ văn hóa xã, người làm công tác dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; Tố chức 01 lớp tập huấn cho các tuyên truyền viên, người làm công tác dân tộc, người có uy tín trong cộng đồng phát huy vai trò tuyên truyền vận động đồng bào trong việc thực hiện nếp sống văn minh, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Thanh Hóa.

Ba là, tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện Dự án “Nghiên cứu bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc của từng dân tộc: Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu” và Đề án “Cơ chế, chính sách đặc thù cho văn hóa các vùng miền núi, biên giới, vùng đồng bào DTTS, đối tượng hưởng chính sách xã hội, đối tượng chịu thiệt thòi”.

Bốn là, tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án “Xây dựng bộ dữ liệu về văn hóa các DTTS Việt Nam” (Quyết định số 215 ngày 18/01/2016).

Năm là, tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, xây dựng nội dung, chương trình phối hợp giữa ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2016-2020…

Lan Phạm

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác