Toạ đàm góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

(Cinet)- Ngày 7/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Tọa đàm "Xin ý kiến đóng góp của Hội đồng tư vấn cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Tại Toạ đàm, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa ra đời năm 1998 thể hiện tầm nhìn sâu rộng, chứa đựng các giá trị tư tưởng, nhân văn và khoa học, được coi là cương lĩnh văn hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hợp lòng dân và sớm đi vào cuộc sống, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, qua 15 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết, bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi lớn, xuất hiện những vấn đề mới vừa là thời cơ, vừa là thách thức tác động sâu sắc đến đời sống văn hóa ở nước ta, cần được nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, khoa học, từ đó đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương ra chủ trương, biện pháp tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong tình hình mới.

Cũng theo đồng chí Đinh Thế Huynh, đến nay, các ban, bộ, ngành, đoàn thể và địa phương đã tổ chức xong việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo. Căn cứ vào các bản báo cáo tổng kết, Thường trực Ban Chỉ đạo đã xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII). Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) cũng đã họp 3 phiên quan trọng, góp ý từ khi hình thành đề cương khái quát, đề cương chi tiết đến Dự thảo Báo cáo tổng kết lần 1.

Dự thảo Báo cáo tổng kết lần 2 được gửi về các ban, bộ, ngành, tỉnh, thành lấy ý kiến góp ý và tiếp tục hoàn chỉnh. Dự thảo Báo cáo tổng kết lần 2 về cơ bản được chuẩn bị chu đáo, đã kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc tình hình triển khai, nhận thức về các quan điểm, việc thực hiện 10 nhiệm vụ  và 4 nhóm giải pháp lớn nêu trong Nghị quyết, từ đó đề xuất việc sửa đổi, bổ sung nội dung một số quan điểm, xác định mục tiêu cần đạt tới của văn hóa đến năm 2020, nêu 7 nhiệm vụ văn hóa trọng yếu và 5 nhóm giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thời gian qua, Thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án cũng đã dành nhiều công sức, trí tuệ tập hợp các nguồn tư liệu, tổ chức tọa đàm tranh thủ ý kiến của các nhà quản lý, các chuyên gia văn hóa để hoàn thiện Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Viêt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; nhưng văn hóa vốn rất rộng lớn, gồm nhiều lĩnh vực, hoạt động không đồng đều giữa các vùng miền, lại chịu tác động của hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng nên việc nhận định, đánh giá và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo Báo cáo cần được tiếp tục phân tích, làm rõ để bảo đảm tính khách quan, khoa học trước khi trình ra Ban Chấp hành Trung ương.

Góp ý cho bản Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Viêt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, các đại biểu tham dự tọa đàm đã lần lượt phát biểu ý kiến, làm rõ một số vấn đề trọng tâm, cốt lõi nêu trong Dự thảo Báo cáo tổng kết, như: Những nhận định, đánh giá tình hình văn hóa nước ta sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII); những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hạn chế, yếu kém của hoạt động văn hóa ở nước ta 15 năm qua; những bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII; các mục tiêu phát triển văn hóa đến năm 2020; các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng phát triển nền văn hóa trong thời gian tới; kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương về vấn đề văn hóa…

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác