Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL. - ảnh 1
Tổng Bí thư tặng Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh VOV
(Cinet) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL hôm 18 tháng 10  tại trụ sở Bộ VHTTDL.
Buổi làm việc với nội dung chủ yếu xoay quanh vấn về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và các Nghị quyết của Đảng về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Cùng đi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Ông Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.
Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL đã báo cáo tình hình triên khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và các Nghị quyết của Đảng về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch với Tổng Bí thư. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Cán sự Đảng Bộ đã triển khai nhiều công việc quan trọng trên các mặt công tác xây dựng đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Bộ đã ban hành 6 chương trình trọng tâm; chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Phối hợp tham mưu trình Bộ Chính trị, Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ cũng đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), kiểm điểm tập thể 76 cấp ủy trực thuộc và hơn 2.500 đảng viên, từng bước tập trung giải quyết những hạn chế, yếu kém; thường xuyên nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng; bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 1.800 quần chúng ưu tú và 1.500 đảng viên dự bị; tiến hành 144 đoàn kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên; kỷ luật 20 đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL. - ảnh 2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL. - ảnh 3
Bộ trưởng Bộ VHTTDL báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng và của Trung ương tại buổi làm việc

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong các lĩnh vực quản lý ngành tiếp tục được tăng cường. Trong lĩnh vực văn hóa, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ngày càng được nâng cao về chất lượng nghệ thuật, năng lực tổ chức, kết hợp với quảng bá, xúc tiến du lịch, thương mại và kêu gọi đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương và cả nước. 
Cũng tại buổi làm việc này, Ủy viên Bộ Chính trị - ông Đinh Thế Huynh; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương đã phát biểu làm rõ những kết quả và hạn chế trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Đồng thời cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị của Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL liên quan tới việc xây dựng thể chế; tăng tỷ trọng đầu tư cho văn hóa, giáo dục thể chất cho người Việt Nam và thể thao thành tích cao; về xây dựng gia đình Việt Nam; về cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù của ngành.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Văn hóa đã và đang thấm sâu vào tất cả các mặt của đời sống xã hội. Những năm gần đây, cùng với kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng, lĩnh vực văn hóa đã có bước phát triển khá nhanh, khá mạnh về quy mô, về số lượng và các lĩnh vực hoạt động như: thông tin truyền thông, các lễ hội, festival, hoạt động bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn hóa ở nông thôn, thành thị, gia đình, du lịch, thể thao; giáo dục, các ngành khoa học; quảng bá văn hóa ra nước ngoài. Nhiều mặt đạt chất lượng tốt. Tuy nhiên, trên bước đường phát triển đi lên, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lĩnh vực văn hóa gặp phải nhiều vấn đề mới, làm đảo lộn nếp suy nghĩ, nếp làm việc, nếp sống. Văn hóa chưa đáp ứng kịp với nhịp độ phát triển, chưa đáp ứng mong mỏi của toàn Đảng, toàn dân, chưa tương xứng với vị thế của ngành. Nhất là các giá trị văn hóa, nhân cách, đạo đức, lối sống, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.
Tổng Bí thư đặt vấn đề hiện nay kinh tế phát triển, đời sống vật chất được cải thiện nhưng dường như đời sống tinh thần lại xuống cấp. Phải chăng là do nhận thức chưa đầy đủ và sâu sắc về văn hóa? Do chưa quan tâm đầy đủ việc thể chế hóa, cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng để thực hiện? Do bố trí cán bộ chưa đúng, trình độ chưa đủ tầm? Do chưa có cơ chế huy động mạnh mẽ các nguồn lực cho phát triển văn hóa? Do thiếu kiểm tra, đôn đốc thường xuyên? Do thiếu sự phối hợp liên ngành một cách hợp lý? Hay do cộng hưởng của tất cả các yếu tố đó?. Tổng Bí thư đề nghị Bộ VHTTDL phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương với vai trò tham mưu phải lý giải được những vấn đề này. Đồng thời yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL cần đặc biệt coi trọng khâu thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng thành luật pháp, cơ chế, chính sách; cụ thể hóa thành các Nghị định, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể.
Tổng Bí thư đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch phải làm thật tốt công tác xây dựng nội bộ gồm xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, xây dựng con người làm văn hóa. Đây là khâu then chốt, quyết định để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư mong muốn những người làm văn hóa phải sống có văn hóa, làm việc có văn hóa. Đây là cơ quan văn hóa thì phải là mẫu mực trên mọi phương diện.
CN/VOV
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác