Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

(Cinet) - Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức vào ngày 15/01 tại Hà Nội.

Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII). (Ảnh: CPV)Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII). (Ảnh: CPV)

Tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí: Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành cùng một số chuyên gia về văn hóa.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đinh Thế Huynh trình bày Dự thảo tóm tắt tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Định hướng tiếp tục xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, dân tộc; đồng thời nghe nhiều tham luận trách nhiệm, tâm huyết, thiết thực của đại biểu.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị nêu rõ: Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhận thức về văn hóa của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể được nâng cao, vai trò của văn hóa ngày càng thể hiện rõ và có tác động lớn trong đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng và xây dựng con người”. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động xây dựng “Gia đình văn hóa” đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, xuất hiện nhiều điểm sáng văn hóa ở cơ sở...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn bộc lộ một số những mặt tồn tại cần khắc phục như: tình trạng suy thoái về đạo đức xã hội có chiều hướng lan rộng với tính chất nghiêm trọng; khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa miền núi, vùng sâu, vùng xa với đô thị và khoảng cách giữa các tầng lớp nhân dân còn lớn; công tác quản lý văn hóa ở các cấp còn yếu kém, thiếu chuyên nghiệp, việc đầu tư cho văn hóa còn dàn trải, gián đoạn, hiệu quả thấp…

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, đánh giá tình hình, xác định phương hướng, đề ra định hướng tiếp tục xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, dân tộc với mục tiêu chung là: Giải phóng mạnh mẽ năng lực sáng tạo của mọi người dân, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ nhằm đưa dân tộc Việt Nam phát triển và hạnh phúc; làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển bền vững, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Mục tiêu cụ thể phát triển văn hóa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là: phấn đấu đạt được những tiến bộ mới trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; hình thành hệ giá trị chuẩn mực con người Viêt Nam mới trong thời đại Hồ Chí Minh; đạt kết quả rõ rệt trong xây dựng môi trường văn hóa, ý thức bảo vệ môi trường; tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng văn hóa trong Đảng; bảo đảm có đủ các thiết chế cơ bản ở các địa phương và hoạt động có hiệu quả thực chất.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định, xây dựng và phát triển văn hóa luôn có mối liên quan mật thiết với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Vấn đề cốt lõi của văn hóa mà Nghị quyết Trung ương 5 đã chỉ ra là tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa. Xây dựng và phát triển văn hóa là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò quản lý nhà nước cần được đề cao. Các hoạt động văn hóa cần hướng vào việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, ý thức công dân, tuân thủ pháp luật, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người tự hoàn thiện nhân cách, thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào mọi lĩnh vực và quan hệ con người. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đào tạo, phát triển, sử dụng đội ngũ cán bộ văn hóa phải được thực hiện đồng bộ, mang tính chiến lược lâu dài.

BTV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác