Triển khai thực hiện xây dựng hương ước, quy ước

Tin liên quan

(Cinet)- UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có Công văn số 4605/UBND-VX2 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Triển khai thực hiện xây dựng hương ước, quy ước  - ảnh 1Ảnh minh họa (nguồn: Báo Lâm Đồng)

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) chỉ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, giao Sở Tư pháp (TP), Sở VHTTDL, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về "Xây dựng, thực hiện, hương ước, quy ước” từ cơ quan TP (Sở TP, Phòng TP cấp huyện, công chức TP – Hộ tịch cấp xã) sang cơ quan Văn hóa cùng cấp (Sở VHTTDL; Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện, công chức Văn hóa – Xã hội). Nội dung, tài liệu, hồ sơ bàn giao bảo đảm đúng quy trình và phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, địa phương; cần rà soát tổng thể để bàn giao những nhiệm vụ có liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước được quy định trong các văn bản pháp luật khác. Thực hiện trong Quý III/ 2018.

Đối với nhiệm vụ được giao cho cơ quan TP tại mục 2 Công văn số 1333/BTP-PBGDPL ngày 20/4/2018 của Bộ TP (giao Sở TP, Phòng TP, công chức TP – Hộ tịch rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực đối với phụ nữ và xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước) đề nghị cơ quan TP bàn giao và hướng dẫn cho cơ quan Văn hóa cung cấp để tiếp tục thực hiện trong tổng thể việc chỉ đạo, hướng dẫn nhiệm vụ rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc tiến hành thủ tục công nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg.

Đồng thời, giao Sở TP tiếp tục tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của cơ quan TP theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg như: Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, bảo đảm phù hợp với quy định của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Phối hợp với Sở VHTTDL trong chỉ đạo, hướng dẫn, bảo đảm hương ước, quy ước được xây dựng, thực hiện đúng quy định, phù hợp Hiến pháp và pháp luật; qua đó phòng ngừa, hạn chế hương ước, quy ước có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân ngay từ quá trình soạn thảo, công nhận; kiểm tra, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hương ước, quy ước vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan TP các cấp thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ, tích cực với cơ quan văn hóa trong việc tham mưu, giúp UBND, Chủ tịch UBND cung cấp tổ chức thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg có hiệu quả tại dịa phương.

Hàng năm, Sở TP tổng hợp, báo cáo về việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ 6 tháng, năm gửi Bộ TP; Sở VHTTDL tổng hợp, báo cáo việc thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg gửi về Bộ VHTTTDL và UBND tỉnh theo quy định.

Theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg việc mục địch xây dựng hương ước, quy ước nhằm phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

Lan Phạm (t/h)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác